Hoe gaan we om met uw gegevens?

Privacybeleid Actiegroep Binnenstad030

Actiegroep Binnenstad030 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Actiegroep Binnenstad030 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 •  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 •  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 •  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 •  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 •  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 •  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Actiegroep Binnenstad030 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via email op binnenstad030<at>gmail.com.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Actiegroep Binnenstad030 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Actiegroep Binnenstad030 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door Actiegroep Binnenstad030 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende uw betrokkenheid bij de Actiegroep, en totdat u aangeeft geen berichten meer te willen ontvangen.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees worden door Actiegroep Binnenstad030 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Actiegroep Binnenstad030 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • E-mailadres
 • Straat waar u woont

Uw persoonsgegevens worden door Actiegroep Binnenstad030 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende uw betrokkenheid bij de Actiegroep, en totdat u aangeeft geen berichten meer te willen ontvangen.

Verwerking van persoonsgegevens van reageerders op onze blog

 • Onze blog is gemaakt in een standaard WordPress.com sjabloon. Alle informatie in deze sectie is ontleend aan de informatie die WordPress hierover geeft.
 • Als u een reactie achterlaat op onze blog, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser-gebruikersagent-string om spam-opsporing te helpen.
  U kunt aangeven of uw naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
 • Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard, of zolang tot het bericht of de hele site wordt verwijderd. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze elke keer moeten modereren.
 • Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina vindt u hier: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.
 • Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website zou hebben bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.
 • U kunt verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we uw persoonlijke data verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.
 • Wij gebruiken uw data niet voor marketingdoeleinden.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen.
Soms proberen wij wel leden bij elkaar te brengen, als zij gelijksoortige vragen hebben, of in hetzelfde gebied wonen. Daarvoor vragen we eerst toestemming.

Minderjarigen

Wij als vereniging verklaren dat wij persoonsgegevens van minderjarigen verwerken zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Wij hebben geen weet van de leeftijd van gebruikers of leden. Deze informatie wordt niet door ons gevraagd of opgezocht. Tevens is leeftijd – binnen onze mogelijkheden – enkel te controleren door een geldig identiteitsbewijs te vragen hetgeen in zichzelf weer een (groter) privacy risico oplevert.

Bewaartermijn

Actiegroep Binnenstad030 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Wij sturen onze mededelingen via BCC
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via een email naar binnenstad030<at>gmail.com.