Twee petten van een bestuurslid Nederlandse Stichting Geluidshinder

Onlangs kwamen wij er achter dat een lid van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), een onafhankelijke organisatie, ook gemeenteambtenaar is van Utrecht, en namens de gemeente optreedt in beroepszaken over geluidshinder die bewoners ervaren…in Utrecht.

Wij vinden dit een nogal rare situatie die ons doet twijfelen aan de onafhankelijkheid van de NSG.

We besloten, samen met onze partner de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast, tot een brief:

Open brief van ons:

Bestuur Nederlandse Stichting Geluidhinder

Utrecht, 16 juni 2021

Geacht bestuur, op uw website staat:

Het doel van de NSG is geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke, ongebonden organisatie streeft zij daarbij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden.

Onlangs hebben wij vernomen dat uw bestuurslid, tevens ambtenaar van de gemeente Utrecht, op 11 februari 2020 als deskundige optrad namens de gemeente Utrecht in een beroepszaak bij de rechtbank Midden Nederland.

Deze beroepszaak ging over een door de gemeente Utrecht verleende vergunning voor 4 warmtepompen op het dak grenzend aan een binnenterrein aan de Mariaplaats. Omwonenden hadden hier bezwaar tegen gemaakt omdat zij daarvan geluidsoverlast vreesden en inmiddels ook hebben. Het beroep van de omwonenden is inmiddels door de rechter gegrond verklaard.

Als inwoners van Utrecht zijn wij van mening dat de dubbele pet die deze ambtenaar draagt ontoelaatbaar is. Het belang dat deze man in de rechtbank verdedigde was duidelijk in strijd met de doelstelling van de NSG.

Aangezien het niet aannemelijk is dat hij zijn baan bij de gemeente Utrecht zal opzeggen ligt het ons inziens het meest voor de hand dat hij zijn bestuursfunctie bij de NSG neerlegt. Mocht hij daartoe niet besluiten en mocht u besluiten deze man in zijn bestuursfunctie te handhaven dan is dat ons inziens schadelijk voor de geloofwaardigheid van de NSG als “onafhankelijke, ongebonden organisatie”.

Wij verzoeken u ons te laten weten wat uw positie in dezen is.

Bestuur Stichting Binnenstad 030

Bestuur Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast


Per “kerende mail”, oftewel zeer snel, hadden wij een reactie in de mailbox. Mogelijk hadden ze de brief al klaarliggen 🙂

De reactie van de NSG

Uw kenmerk:             Ons kenmerk:            Onderwerp:                                       Datum:

                                21.010                       Open brief                                        17 juni 2021

Beste mevrouw,

Gisteren ontvingen wij uw brief namens het bestuur van de Stichting Binnenstad 030 en het bestuur van de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast. In deze brief heeft U het over ons bestuurslid dhr. xxxxx. Hierin uit u namens beide besturen zorgen over onze onafhankelijkheid omdat dit bestuurslid naar uw mening een dubbele pet op zou hebben.

Met deze brief wil ik namens onze stichting hierop reageren.

Onze stichting is een kleine onafhankelijke NGO die zich o.a. inzet voor geluidsgehinderden.

Het bestuur van onze stichting bestaat uit personen die dit doen op persoonlijke titel en zonder financiële vergoeding. Deze personen hebben allemaal een deskundigheid op het vakgebied en zijn maatschappelijk betrokken. De meeste bestuursleden zijn werkzaam bij een adviesbureau of een overheidsinstantie.

Wij hechten zeer aan onze onafhankelijke positie en om die reden voorkomen we belangenverstrengeling tussen werk en de inzet voor de stichting.

Het is daarom bijv. niet mogelijk om namens de stichting te adviseren in het kader van projecten waarbij bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers betrokken zijn vanuit hun werk.

In de zaak die U in Uw brief aankaart is Dhr. xxxxx als medewerker van de gemeente betrokken. En hij is in die rol uiteraard gehouden het beleid van de gemeente Utrecht uit te voeren. 

Als stichting nemen we daar dan ook geen positie in. We voeren ook geen actie of juridische procedures tegen overheden. Naar onze mening is er zeker geen sprake van ontoelaatbare dubbele petten.

Met vriendelijke groet,

Namens de Nederlandse Stichting Geluidshinder, b/a

xxxxxxxxxxxxxx

Voorzitter

Nederlandse Stichting Geluidshinder, Postbus 381, 2600 AJ DELFT 

Wat nu?

Tja, je hebt dus pech als je in Utrecht woont en een zaak aanspant over geluidsoverlast…

Update 29-06-2021

De PVV heeft vragen gesteld.

Foto door Marc Schulte via Pexels

Burgeragendering geluidsoverlast evenementen

Gisterenavond 17 december heeft Ben Nijssen namens de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast en Binnenstad030 een verzoek om een Burgeragendering  over geluidoverlast tijdens evenementen ingediend bij de gemeenteraad.
Het verzoek werd in ontvangst genomen door burgemeester Sharon Dijksma in haar eerste raadsvergadering als voorzitter.

De burgeragendering kon worden aangevraagd door voldoende ondertekeningen door bewoners van een petitie. In de petitie wordt gesteld dat de geluidsnormen bij buitenevenementen strenger moeten worden. Deze normen zijn nu afgestemd op de geluidsterkte zoals gemeten op de gevel van woningen. Deze norm zou in de toekomst ook rekening moeten houden met de geluidisolatie van de woningen. Dit is vooral van belang in de Binnenstad met in het algemeen slecht geïsoleerde gevels.

Wat deze normen betreft loopt Utrecht achter bij een landelijke trend die al naar strengere normen streeft; zo kennen steden als Amsterdam, Rotterdam en Breda al strengere normen. In Amsterdam liggen de normen bij muziekevenementen 10 dB en bij evenementen waarbij muziek niet de hoofdrol speelt (zoals bijv. Lepeltje, Lepeltje) zelfs 20 dB lager dan in Utrecht. Als norm wordt daar het zware bassengeluid genomen.

Hoe verder?

Wij verwachten begin februari een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) over dit onderwerp.

Nog een petitie!

Onze andere (gezamenlijke) petitie tegen geluidsoverlast, maar dan over het stellen van normen aan de geluidsisolatie van woningen bij splitsing, kan nog wat handtekeningen gebruiken, en dan vooral die met ALLE benodigde informatie om dit als burgeragendering te kunnen indienen. Dit is overigens voor heel Utrecht van toepassing, niet alleen voor de binnenstad. Deel deze petitie dus svp met al je Utrechtse familie, vrienden en kennissen!

Foto: griffie gemeenteraad Utrecht

Teken je mee? 2 petities voor minder geluidsoverlast voor de hele stad Utrecht

loud-speaker-310849_640Onze partner, de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast, (UStG) heeft momenteel twee petities lopen voor een raadsagendering. Deze zijn bedoeld voor de hele stad Utrecht, en niet alleen voor de binnenstad. 

Let op: Aangezien het gaat om raadsagenderingen is het belangrijk dat je bij de petities ook je adres, je meisjesnaam (voor gehuwde vrouwen) en geboortedatum invult!

1. Geluid van evenementen

De eerste petitie gaat over het geluid dat je binnen hoort van een evenement. Er is wel een regel voor het geluid OP de gevel, maar niet voor ACHTER de gevel, binnen dus. En het geluid dat je binnen hoort van een buitenevenement is natuurlijk bepalend of je er overlast van ondervindt. 

2. Geluidsmaatregelen bij woningsplitsingen

De tweede petitie gaat over het aanscherpen van de regels voor geluidsisolatie bij splitsingen. Want je buurhuis zal maar gesplitst worden in appartementen of studio’s zonder behoorlijke geluidsisolatie!

Belangrijk voor de hele stad!

Beide petities zijn natuurlijk niet specifiek voor de binnenstad. Geen enkel huis, monument of modern, is gebouwd om het geluid van een popfestival voor de deur tegen te houden. En er zijn maar weinig huizen waar een dichtere bewoning niet gemerkt zal worden door de buren.

Deel deze petities dus asjeblieft ook met je vrienden, kennissen en familie buiten de binnenstad en vergeet niet om ze te wijzen op alle informatie die moet worden ingevuld!

Meer informatie, ook over de achtergronden van deze petities en de wetgeving, op de site van de UStG.

Dankjewel, mede namens de UStG!

Afbeelding van Clker-Free-Vector-Images via Pixabay

Buurthuis In de 3 Krone over drukte in de binnenstad

KroneDe nieuwjaarsborrel die In de 3 Krone op 26 januari organiseerde, was meteen ook de aftrap van een serie bijeenkomsten over de drukte in de binnenstad. Spreker deze middag was Arjan Kleuver, voorzitter van Centrum Management Utrecht.

Hij begon zijn verhaal met de mededeling dat de leden van het CMU jaarlijks 1 miljoen euro
bijeenbrengen ter versterking van gezamenlijke ondernemersactiviteiten in de binnenstad.
Een kritische bezoeker vroeg zich af wat wij daar als binnenstadsbewoners van merken: “de hanging baskets en de kerstverlichting in de stad”, bleek het antwoord.

Dat sommige ondernemers in de stad het moeilijk hebben, is geen nieuws: er staan her en der nogal wat winkels leeg. Maar dat komt niet door (te) hoge huurprijzen, meldde Kleuver. Die prijzen zijn volgens hem juist aan het zakken.
De oplossing ligt volgens het CMU in het aantrekken van méér bezoekers, zodat er meer gekocht en besteed wordt. Kwalitatief aantrekkelijke bezoekers zijn dat. De bezoekersaantallen zouden de laatste jaren zijn afgenomen (daarover valt volgens mij te twisten – en iemand merkte op dat in andere gemeenten de “beleving” van bewoners wel degelijk als een feit wordt gezien). Gevraagd werd waaróm het aantal bezoekers afneemt. Dat bleek het CMU niet onderzocht te hebben. Er is dus een probleem waarvan we de oorzaak niet weten, maar de oplossing wél. Zou het niet zo kunnen zijn dat de opkomst van internetwinkels een van de oorzaken is? Of dat men tegenwoordig gaat winkelen in Leidsche Rijn? En betekent dat niet dat het streven naar meer bezoekers een achterhoedegevecht is dat geen oplossing biedt?

ArjanVan hun website: Centrummanagement
Utrecht (CMU) zorgt voor een significante
versterking van een aantrekkelijk, gastvrij
en bereikbaar centrum waarbij de belangen
van de ondernemers, horeca en cultuur
optimaal worden behartigd teneinde
(nieuwe) bezoekers aan te trekken en
herhaalbezoeken te generen.

Er was ook goed nieuws: het CMU wil geen verdere uitbreiding van horeca in de
Utrechtse binnenstad. Dat hebben we genoteerd. En men wil graag samenwerken
met bewoners. Nou snap ik ook wel dat je dat op zo’n bijeenkomst wel móet zeggen. Maar daden betekenen meer dan woorden: welke initiatieven neemt het CMU dan om met bewoners samen te werken? Dat kwam helaas niet aan de orde. 

Volgende bijeenkomsten: Buurthuis in de 3 Krone, Oudegracht 227:

 • 16 februari: sprekers van Actiegroep Binnenstad 030
 • 15 maart: sprekers van het Milieucentrum Utrecht
 • ?? april: discussieavond met diverse belangenvertegenwoordigers, de gemeente en
  uiteraard het aanwezige publiek

Auteur: Lieke van Noord

Wil je meer groen? Dat kun je zelf doen!

hanging baskets
De Plompetorengracht hing er vol mee!

Elk jaar stelt Wijkbureau Binnenstad , dat overigens heel terecht weer in het oude Stadhuis zit, weer een fijne bloemenzee beschikbaar aan elke binnenstadsbewoner die er om vraagt.

Met slechts 10 handtekeningen van omwonenden op een aanvraagformulier kun je je straat, mits voorzien van de juiste lantaarnpalen, een hele zomer en deel van de herfst lang laten genieten van fleurige bloemen. Meestal zijn het roze en rode pelargoniums, die lang en rijk bloeien en samen een mooi warm effect geven.
Tijdens de start van de Tour de France was er een mix van witte, gele en rode bloemen die lang uitgroeiden. Ook mooi.
HINT: Misschien geeft de start van de Vuelta ook weer aanleiding tot een nieuwe variant!

Image
De Tour de France variant. Ook leuk, lekker losjes.

Dus…kijk even hier, download de handtekeningenlijst, neem deze mee tijdens de eerstvolgende buurtborrel, VVE-vergadering, buurtbeheersgroep of andere plek waar je minstens 10 buren kunt vinden, en vraag ze aan voor 31 december 2019!

Maar wacht…er is meer!

Je kunt natuurlijk ook zelf aan de slag met een geveltuintje of een boomspiegel. Daar kun je (onder voorwaarden) zo mee beginnen.

En wat dacht je van een grote plantenbak op straat? Ook dat is mogelijk, met hulp van het Wijkbureau Binnenstad, mits je buren het er mee eens zijn en de bak niet in de weg staat natuurlijk. 🙂

Dus…overleg met je buren, doe een greep in het initiatievenfonds, en maak de binnenstad NOG mooier, leefbaarder en milieuvriendelijker!

Binnenstadsbewoners claimen de stad terug

 

Blog 1
Het was duidelijk: bewoners van de Utrechtse binnenstad pikken niet langer dat de gemeente grenzeloos horeca toe laat. Het aantal mensen dat op 1 oktober naar de eerste bewonersavond van Actiegroep Binnenstad030 kwam, overtrof de stoutste verwachtingen. Er waren er niet dertig of veertig, nee, er kwamen er meer dan honderd. En ze hadden een boodschap. Zij claimen de stad terug voor bewoners.

Blog 2

 

Waar in de Utrechtse binnenstad een ongebreidelde groei plaats vindt van horeca, gaat dat niet alleen ten koste van lokale winkels. Het gaat ook ten koste van leefbaarheid. Een stad vol horeca is een stad uit evenwicht en wordt steeds oninteressanter. De gemeente heeft een horecabeleid dat dit aan banden legt, maar -zoals onze Actiegroep Binnenstad030 bijna bij elke nieuwe vergunning merkt- houdt zich daar zelf niet aan. Sterker: bij het aanvechten van de vergunningen verdedigt de stad zich op oneigenlijke gronden en signaleren wij dat het toelaten van nieuwe horeca pure willekeur is. Met de gevolgen van dien.

 

Blog 6

 

Op de avond werd duidelijk hoe groot de overlast van horeca daadwerkelijk is voor mensen die wonen in de binnenstad. Niet alleen vanwege uitgaand publiek dat zich kan misdragen, maar ook de te grote terrassen, geluidsoverlast ’s nachts en geluidsoverlast overdag vanwege de aanlevering met vrachtwagens, waren enkele voorbeelden die genoemd werden.

Blog 5

 

Op 1 oktober is de Actiegroep gegroeid.

We hebben in alle vezels mogen voelen dat we aan het strijden zijn voor een goede zaak en breed gesteund worden door de binnenstadsbewoners. Er is hulp gevraagd en aangeboden. Geweldig, want we kunnen alle handen gebruiken!

En wil je actief met ons meedoen, of van onze acties op de hoogte blijven, stuur dan een mail naar binnenstad030<at>gmail.com

 

Foto’s: Rob van der Lingen

Bewonersbijeenkomst over horeca in de binnenstad

Op 1 oktober zijn alle bewoners van de Utrechtse binnenstad uitgenodigd om vanaf 20.00 uur in de Jacobikerk mee te praten over hun ideeën en ervaringen over leefbaarheid van de binnenstad. Organisator is Stichting Binnenstad030, die zich inzet voor dit kostbare stukje stad en evenwicht wil brengen in werken, wonen en ontspanning.

Deze eerste bewonersbijeenkomst van deze jonge stichting richt zich op de groei van horeca in de binnenstad. Veel bewoners delen met de stichting hun zorgen over de ongecontroleerde groei en eenvormige karakter van die horeca. Zij melden overlast van nachtelijk lawaai van dronken studenten, volle caféterrassen die de stoep versperren, rokende cafégasten die voor de deur staan te praten, etc. De Utrechtse binnenstad is gediend met meer variatie en kwaliteit van horeca. Moet de gemeente bewoners niet meer betrekken bij de plannen rondom horeca in de binnenstad? De binnenstad moet leefbaar blijven!

Tijdens de bijeenkomst schetsen sprekers de huidige situatie en de groei die momenteel voor de horeca staat ingepland. De beloftes van de gemeente Utrecht om de horeca aan banden te leggen zijn even talrijk als de vergunningen die ze afgeeft, dus er gaat iets mis. Bewoners kunnen vervolgens hun stem laten horen over dit onderwerp en meedenken. Welke horeca past werkelijk bij het karakter van de binnenstad? Hoe kan horeca meer deel worden van de gemeenschap van de binnenstadbewoners?

Stichting Binnenstad030 organiseert deze avond om draagvlak te creëren voor behoud van een leefbare binnenstad. Zo richt de stichting zich ook op de groeiende woningsplitsing van markante monumentale panden en shortstay verhuur aan airbnb toeristen en expats. Zij voert gesprekken met gemeente en belanghebbenden, organiseert enquêtes en inspraakpodia en voert bezwaarprocedures om de binnenstad voor iedereen leefbaar te houden. Binnenstadbewoners zijn van harte welkom te participeren.

 

Wordt de leefbaarheid van de Utrechtse binnenstad bedreigd?

Logo rood pngErvaart u ook overlast van horeca in de Utrechtse binnenstad? Kom dan naar de bewonersbijeenkomst van Actiegroep Binnenstad030 op 1 oktober en praat mee over een leefbare toekomst voor onze binnenstad.

Het doel van de bijeenkomst is om te horen wat u vindt van de leefbaarheid in de binnenstad. Hoe ziet ú de toekomst van het stadshart? Wij gaan graag met u hierover in gesprek. Er zijn inspirerende sprekers en er is volop gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan.

Datum: 1 oktober 2019
Tijd: van 20:00u tot 22:00u. Er is een inloop vanaf 19.30u
Locatie: Jacobikerk, St Jacobsstraat 171, Utrecht
Meer informatie: binnenstad030@gmail.com

Lees ook het artikel in de Binnenstadskrant (uitgave 2019-04, pagina 13)

Vrijwilligers hebben in de hele binnenstad onderstaande flyers verspreid:

Flyer2 Flyer1

Overlast van straatmuzikanten? Zo kun je dat melden.

adult-blues-busking-1125748

Onlangs hebben wij een aantal malen gesproken met iemand van de gemeente, afdeling Vergunningen, vanwege de overlast die sommige straatmuzikanten veroorzaken (zeker niet alle!) en hoe je dat zo goed mogelijk kunt melden.

Na deze gesprekken zijn de regels omtrent straatmuzikanten aangepast. Deze regels, die elk jaar in april weer worden bekeken en indien nodig, aangepast, vind je hier: Ontheffing straatartiest Utrecht vanaf 1-4-2019

Er zijn toen twee zeer belangrijke nieuwe regels opgenomen (qua overlast dan, want er zijn meer regels, zoals het niet meer mogen spelen onder de Domtoren):

 1. Na 15 minuten moet een straatmuzikant verkassen naar een locatie 100 meter verderop, MAAR dat mag niet op hetzelfde plein, dezelfde straat etc. zijn! Dit om te voorkomen dat men een hele straat af gaat en later weer begint op hetzelfde punt. Voorheen mocht je twee uur niet op dat punt spelen, nu mag je dus niet meer terugkeren.
 2. Een kwartier is een kwartier, MAAR overlast is meteen ECHT overlast, ook al heb je dat na minder dan een kwartier. Bij melding wordt dit meteen doorgezet naar de buitendienst en op gehandhaafd.

Deze twee regels schijnen te helpen en bieden ook handvatten voor de handhaving, die waren er voorheen niet.

Mocht je overlast ervaren dan is het advies van de gemeente als volgt:

 • Maak altijd een melding via Slim Melden, ook ná 22:00 uur. Kies voor de route ‘overlast’ en dan ‘anders’.
 • Vermeld in de toelichting in ieder geval ‘overlast straatartiest + locatie’. Zo weten we zeker dat de melding op de juiste plek terecht komt.
 • Meld je overlastprobleem na 22:00 uur ook bij de politie op 0900-8844. Zij kunnen uw melding doorgeven aan de nachtdienst van de Gemeente Utrecht (Toezicht & Handhaving). Je kunt hier ook om vragen bij de politie.
 • Geef ook bij overlast van muzikanten bij horeca de melding door via Slim Melden. In de ontheffing straatartiest staat immers dat ze geen overlast mogen veroorzaken.

SlimMeldenstraatartiest
Zo zou je overlast dus moeten melden

Wij willen hier nog aan toevoegen:

 • Bepaal eerst of je echt overlast ervaart. Dat je iets hoort, betekent niet a priori overlast. In principe moet de muzikant na 15 minuten weggaan. Als hij of zij dat doet, voldoet hij of zij aan de regels en is er dus niets aan de hand. Gun de muzikant haar of zijn “15 minutes of fame”!
 • Noteer het zaaknummer van je melding en bewaar dit, met datum. Zo kun je later altijd bewijzen dat je een melding hebt gemaakt. (Er raken namelijk nog wel eens meldingen kwijt of ze worden onder een andere categorie geplaatst)

Wat zijn jullie ervaringen bij het melden van overlast door straatmuzikanten? Wij hebben namelijk begin volgend jaar weer een gesprek en dan kunnen we dat meenemen.

De SlimMelden Utrecht app kun je ook downloaden op je telefoon, voor iOS en Android.

Foto van Brett Sayles op Pexels

Muziek!

Draaiorgel_de_Veronica

Ik moet bekennen dat ik draaiorgelmuziek best leuk vind. Het is heel Nederlands, en zelfs wel Utregs met ons Museum Speelklok, en ik vind het geweldig dat de arrangeurs er telkens weer in slagen om welke muzieksoort dan ook, pop, klassiek of smartlap, reggae, mars of tango, om te vormen tot die typische draaiorgelklank. Hulde!

Toch kan ik me heel goed voorstellen dat een vriendin van me een bloedhekel had aan het draaiorgel. Ze woonde destijds op de Oudegracht en elke zaterdag was het wel een poos raak onder haar raam. Het ging wel een half uur achter elkaar door en het was ook niet bepaald een zacht volume. De Speld heeft daar overigens een oplossing voor! 🙂

Ik hoor het draaiorgel eventjes als ik door de stad loop, en zij hoorde het elke dag. Ik zoek het vrijwillig op, evenals een muntje om in het centenbakkie te gooien, zij KON er niet van wegkomen want het speelde onder haar huis. Tenzij ze juist dan boodschappen ging doen of zo, maar dat paste niet altijd. En jezelf uit je huis laten jagen is ook zoiets.

De beleving van geluid, of het nu een terras is of een straatmuzikant, is anders naarmate het vrijwillig is of verplicht. Het is lastig uit te leggen aan Soendagangers dat ik het niet fijn vind dat ik thuis, op ruim 4 km afstand, hun bassen moet horen en voelen. Dan “gun ik niemand een feestje”, “ben ik een oude zeur”, en “moet ik maar op de hei gaan wonen” en zo. De ironie van het feit dat Soenda op een soort van hei wordt gehouden ontgaat hen blijkbaar 🙂

Maar goed, het gaat nu over muziek wat dichter bij huis, namelijk die van straatartiesten. Er zijn in Utrecht regels voor straatartiesten. Iedereen kan binnen 5 minuten een ontheffing halen op het stadskantoor; een aantal leden van Actiegroep Binnenstad030 heeft ‘m inmiddels in huis omdat ze niet geloofden dat het zo makkelijk ging. 🙂
De belangrijkste regels in het kort:

 • maximaal 15 minuten op 1 plek
 • daarna moet je minstens 100 m verder gaan staan, niet op hetzelfde plein of park
 • 2 uur niet terugkeren op een plek
 • je mag niet onder de Domtoren spelen en niet onder het Bollendak
 • je mag de vrije doorgang niet hinderen

Als mensen zich hier aan houden zou niemand overlast mogen hebben, want een kwartiertje muzikant is meestal wel te doen, zelfs als je er naast of boven woont. Er zijn namelijk best heel goede en leuke muzikanten bij. Die gun je wel een optreden, toch?

Helaas zijn er ook mensen die zich niet aan de regels houden en die langer of vaker op dezelfde plek staan, of die niet zo talentvol zijn. Daar kun je behoorlijk horendol van worden, zoals Cees Bos van Stadsbelang onlangs opmerkte toen hij na lange tijd weer in het oude Stadhuis werkte.

Als je je daar heel erg aan ergert, of inderdaad hoofdpijn of de zenuwen van krijgt, kun je het best de politie bellen. Hoewel er ook wel eens gehandhaafd wordt! Jawel! Nico Arkesteijn legde een zo’n moment vast, anders hadden we het niet geloofd. Hij wist overigens niet van de nieuwe regel (sinds 1 april dit jaar) dat je niet mag spelen onder de Domtoren.

Zeist zou ook graag regels voor straatmuzikanten hebben. Zij denken aan maximaal een uur op een plek. Dat lijkt me nou wel weer erg lang.

Draaiorgelfoto van Busspotter op Wikimedia.