Blurring

alcohol-beer-beverage-1128975

We schreven er al eerder over: men ziet het toelaten van het schenken van alcohol in winkels als enige redmiddel van de middenstand.

Dat is wel interessant aangezien recent onderzoek heeft uitgewezen dat alcohol minder onschuldig is dan we hopen en dat 1 glas per dag eigenlijk al te veel is.

Wat vindt de VVD?

Op 6 juni 2018 heeft VVD-er Erik Ziengs een wetsvoorstel ingediend om de Drank- en Horecawet te wijzigen. “Want het is heel normaal om een proseccotje te schenken in een schoenenwinkel en het is raar dat dat verboden is”.  Memorie van toelichting.

Wat vindt de GGZ?

De GGZ denkt echter heel anders over deze materie. 

Alcoholgebruik is namelijk een van de belangrijkste gezondheidsproblemen in ons land en het is daarom belangrijk om het alcoholgebruik verder terug te dringen.
Dat doet men vooral door het aantal verkooppunten te verminderen, zodat alcohol minder “normaal” wordt. Daardoor worden ontvankelijke jongeren en alcoholverslaafden minder snel in de verleiding gebracht om een biertje of wat anders te kopen en drinken.
Door deze blurring wordt het aantal verkooppunten juist vergroot, en wordt alcohol ineens als een “normale” begeleiding gezien van het kopen van een paar schoenen of het knippen van je haar.

Wat vindt Trouw?

Ook Trouw heeft zijn bedenkingen over de wenselijkheid van dit alles. Niet zozeer vanuit een alcoholisme-perspectief maar vanwege de verwachte “gezelligheid” in winkels:

Blurring
Uit Trouw van maandag 11 juni 2018.

 

En ook columniste Wilma van Meteren heeft haar twijfels.

Wat vindt de gemeente?

In het Horecakader staat dat het verkopen van alcoholische dranken verboden is bij winkels met ondersteunende horeca.

De gemeente heeft het ook regelmatig over “Healthy Urban Living”. Wat daarmee precies bedoeld wordt is ons niet helemaal duidelijk, maar is iets met “gezond”. Passen meer verkooppunten van alcohol daarbij?

En daarop voortbordurend, past een Bockbierfestival eigenlijk nog wel in deze tijd en op deze plaats?

Wat vinden wij?

Actiegroep Binnenstad030 is niet tegen alcohol, en ook niet tegen horeca overigens, maar wel tegen de overlast die (overmatig) alcoholgebruik in de binnenstad met zich meebrengt voor andere gebruikers van de binnenstad. Hoe makkelijker het is om alcohol te krijgen, hoe meer overlast, denken we.

Persoonlijk denken wij dat leuke unieke winkels met een goed product en goede service helemaal geen alcohol nodig hebben, maar ja, wij zijn natuurlijk slechts een klant van die winkels – wat weten wij nu helemaal van winkelen?

Photo by rawpixel.com from Pexels

Vermaakjes in de horeca

audio-close-up-club-332688

Wij hebben inmiddels een aantal malen vragen gekregen over “hoe het nu zit met de horeca in de binnenstad”. Wat er nu wel en niet is afgesproken is niet helemaal duidelijk. Ook wij moeten het Horecakader soms nog eens goed doorspitten op wat er nu precies staat en hoe het precies is geformuleerd.

En omdat het elke keer doorzoeken van 60 pagina’s PDF niet echt handig is, gaan we de komende tijd een aantal punten belichten in “hapklare brokken”.

De gemeente heeft inmiddels onze vragen over gevelbankjes beantwoord en deze staan nu in het betreffende artikel. Deze keer gaan we het hebben over de “Vermaakjes”.

Wat zegt het Horecakader? (Blz.14)

“Het komt voor dat restauranthouders speciale activiteiten willen organiseren, die verder gaan dan het verstrekken van eten en drinken. Bijvoorbeeld door het aanbieden van entertainmentactiviteiten, zoals een optreden van een muziekgroep of een DJ. Hiervoor willen we ruimte bieden voor ondernemers in de middelzware horeca, zonder dat het woon- en leefklimaat hierdoor wordt aangetast. Soms zal dit moeten worden aangetoond met een akoestisch onderzoek.

Ondernemers die actief rekening houden met hun omgeving en waarvan geen klachten bekend zijn, komen voor deze mogelijkheid in aanmerking. Om dit te waarborgen gelden de volgende randvoorwaarden:

 • In beginsel kan er voor 4 dagen per jaar een vergunning voor vermaak activiteiten worden gegeven.
 • Deze vergunning moet vooraf worden aangevraagd. Bij de aanvraag dient een plan te worden ingediend, waarin wordt aangegeven:
  • Voor welke dag(en) deze vergunning wordt aangevraagd.
  • Dat er met de buurt is gecommuniceerd en op welke wijze dit is gebeurd. De buurt betreft  in ieder geval: de drie naastgelegen panden aan beide zijden van het horecabedrijf, de direct aansluitende achtergelegen panden en het direct aan de voorzijde gelegen pand en de drie panden aan weerszijde daarvan, tenzij de afstand meer is dan 50 meter.
  • Op welke wijze de buurt op de dag zelf direct contact kan opnemen met de aanvrager en/of leidinggevende over mogelijke overlast.
 • Dat er tegelijkertijd of binnen een te korte periode binnen een buurt niet dusdanig veel vergunningen worden verleend, waardoor de woon- en leefbaarheid wordt aangetast.

Bij aangeven van overlast door omwonenden kan de vergunning worden ingetrokken. De vergunning betreft nadrukkelijk een mogelijkheid voor het uitvoeren van extra activiteiten en niet voor overschrijding van de geluidsnormen. Voor dit laatste kan ook nu al voor twee keer per jaar een aparte vergunning worden aangevraagd.”

Wat betekent dit?

Woon je in de buurt van een horecapand uit de middelzware categorie (D1, oftewel een restaurant)? Kijk dan of je tot de directe communicatiegroep van de ondernemer behoort (3 panden links en rechts, direct erachter, aan de overkant of de 3 buurpanden links en rechts daarvan). Zo ja, dan hoort de ondernemer je te informeren. Zo nee, dan zul je het uit de vergunningsaanvragen van “Mijn Overheid” moeten vernemen als je daarop geabonneerd bent.

Communicatieschema Vermaakjes
Communicatieschema voor Vermaakjes: Blauw: de horecagelegenheid; Groen: omliggende panden die een melding moeten krijgen; Wit: omliggende panden die geen melding hoeven krijgen, Bruin: straat.

In de binnenstad is het natuurlijk absoluut niet zo eenduidig als in het schema 🙂
Toch is het handig om het NU vast te stellen voor jouw situatie. Dan weet je wat je kunt verwachten!

Wij verwachten dat ondernemers hier graag gebruik van gaan maken, want met alle nieuwe horeca is de spoeling de laatste tijd steeds dunner geworden. Dat hebben de horeca-ondernemers zelf al gezegd op het Stadsgesprek van november 2015 (wij waren daarbij) en sindsdien is het natuurlijk alleen maar erger geworden.
Als je op een willekeurige avond door de stad loopt, zie je dan ook dat echt niet alle restaurants goed bezet zijn, dus een omzet-generator is van harte welkom.

We hebben nog geen vergunningsaanvragen gezien. Laat het ons even weten als je er een tegenkomt!

Een ondernemer kan van alles organiseren. Of dat overlast oplevert hangt natuurlijk sterk af van de aard van het feestje en de organisatie.
Wij gaan er van uit dat de ondernemer liefst de mogelijkheid tot “vermaakjes” wil houden en dus geen klachten wil veroorzaken.
Maar als midden in de nacht (want het is ons onduidelijk tot hoe laat dit mag doorgaan) alle glazen staan te trillen vanwege de basdreunen, of er allerlei dronken bezoekers voor je huis staan schreeuwen, plassen en kotsen dan mag je best klagen!

Klachten?

Je kunt het best direct de ondernemer bellen.

Echter, als je die informatie niet gehad hebt omdat je te ver van de onderneming woont,  of bij herhaalde overlast, doe dan een melding op de gemeentewebsite, zodat de klacht wordt vastgelegd en je een zaaknummer krijgt. Mocht het vermaakje echt uit de hand lopen, bel dan de politie EN doe een melding. De ervaring leert dat telefoontjes naar de politie niet altijd worden vastgelegd of teruggekoppeld aan de gemeente.

Meer over klagen vind je in onze introductieblog over het horecakader en op de gemeentewebsite.

Foto van Isabella Mendes.

Voorkom dat de binnenstad overkookt!

Op 10 april 2018 hebben wij het volgende bericht gestuurd naar de fractievoorzitters van de formerende partijen:

Actiegroep Binnenstad030 blij met de verkiezingsuitslag:
de bewoners kiezen voor partijen met hart voor de Binnenstad

Meer dan ooit gingen de Utrechtse gemeenteraadverkiezingen van 2018 over de toekomst van de binnenstad. De twee grootste partijen, D66 en GroenLinks, stonden daarbij lijnrecht tegenover elkaar. D66 wil een levendige, GroenLinks ook een leefbare stad. D66 luistert vooral goed naar ondernemers die aan de binnenstad willen verdienen, GroenLinks ook naar burgers die er wonen.
De binnenstad heeft daarover haar oordeel geveld: GroenLinks kreeg er 65% méér stemmen dan vier jaar geleden, meer dan in enige andere wijk, terwijl D66 er stemmen verloor.

De bewoners van de binnenstad hebben de Gemeenteraad er eerder dit jaar toe kunnen brengen om de meest extreme voorstellen uit het gemeentelijke Horecakader te halen. Nu hebben ze ook in het stemhokje hun tanden laten zien. Maar met een minder slecht Horecakader zijn we er niet. In het nieuw te vormen College-akkoord zal de weerstand tegen de huidige ontwikkelingen in de binnenstad een plaats moeten krijgen.

Zonder grondige herbezinning van het huidige beleid wordt ook met het huidige horecakader de druk op de binnenstad veel te groot. De Collegeonderhandelingen moeten geen uitruil van belangen in de binnenstad worden. Utrecht heeft eerst een langetermijnvisie op haar binnenstad nodig die veel verder gaat dan een horecanota. Een die ondernemers én bewoners aanspreekt, die economische vitaliteit koppelt aan diversiteit en leefbaarheid, die verschillende beleidsterreinen in hun onderlinge samenhang bekijkt.
Daarover willen bewoners graag het gesprek aangaan, in een onafhankelijk geleid proces, samen met gemeente, ondernemers, bewoners- en belangenorganisaties. Wij roepen GroenLinks, D66 en ChristenUnie op om dit binnen het nieuwe College met elkaar af te spreken.

Actiegroep Binnenstad030

Detailhandel met “ondersteunende horeca”

blackboard

Wij hebben inmiddels een aantal malen vragen gekregen over “hoe het nu zit met de horeca in de binnenstad”. Wat er nu wel en niet is afgesproken is niet helemaal duidelijk. Ook wij moeten het Horecakader soms nog eens goed doorspitten op wat er nu precies staat en hoe het precies is geformuleerd.

En omdat het elke keer doorzoeken van 60 pagina’s PDF niet echt handig is, gaan we de komende tijd een aantal punten belichten in “hapklare brokken”.

Terwijl de gemeente nog bezig is met onze vragen over gevelbankjes gaan we het deze keer hebben over Detailhandel met “ondersteunende horeca”.

Wat staat er in het Horecakader? (blz. 15 en 16)

“In de detailhandel is er een groeiende behoefte aan mengmogelijkheden van allerlei functies en ondersteunende horeca. Vooral bij ondernemers die vanuit een bijzonder of onderscheidend winkelconcept willen ondernemen. Dat is van belang voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de detailhandelsstructuur, die door onder meer internetverkoop sterk onder druk staat. Daarom zal bij de bestemming detailhandel de horecaruimte voor kleinere winkels verhoogd worden, waarbij ondergeschikte horeca wordt toegestaan. Daarbij hanteert de gemeente de volgendecriteria:

 • De horeca is ondergeschikt aan de andere verkopen. De winkel is de belangrijkste activiteit – ook qua omzet – en de horeca-activiteit is bijzaak.
 • De winkelbestemming verandert niet; het ziet er bijvoorbeeld niet uit als een cafetaria. De winkel wordt ook niet verhuurd voor feesten, partijen enzovoorts.
 • De horecaruimte neemt maximaal 40% (bij bedrijven tot 250 m2) of maximaal 30% (bij bedrijven vanaf 250m2 tot 1000 m2) van het netto vloeroppervlak van de winkel in beslag. Tot het netto vloeroppervlak wordt het deel van de winkel gerekend, dat voor het publiek toegankelijk is. Ruimten voor opslag, privégebruik, toiletten of buitenruimten tellen niet mee. De ruimte achter de toonbank valt niet onder de winkelruimte.
 • De horecaruimte is uitsluitend bereikbaar via de ingang van de winkel. Een hoekje met tafels en stoelen mag. Een aparte ingang mag niet.
 • Het horecagedeelte in de winkel moet een aaneengesloten gedeelte zijn. Fragmentatie – binnen één winkelpand – waarbij het horecagedeelte is opgedeeld in verschillende horecahoekjes – is niet toegestaan.
 • Er mag geen reclame voor het horecagedeelte worden gemaakt. Dit betekent geen posters met bijvoorbeeld ‘Broodje bal’ of ‘Turkse pizza’ op het raam, geen reclamebord op straat en geen vermelding op maaltijdbezorgsites.
 • De regelgeving voor winkeltijden is leidend. Er vindt geen verkoop plaats (inclusief bezorgen) buiten de normale winkeltijden. De horecagelegenheid in de winkel mag niet langer open zijn dan de winkel.
 • De winkel en de horeca-activiteit worden door dezelfde ondernemer geëxploiteerd.
 • Er is geen geluidsoverlast. Alleen zachte achtergrondmuziek is toegestaan. Livemuziek is verboden.
 • Er moet een toilet voor bezoekers aanwezig zijn.
 • Het Activiteitenbesluit milieubeheer is van toepassing. Zo is bijvoorbeeld een goede
  afzuiginstallatie nodig voor het bakken, en bij gebruik van bestek en servies dat moet worden afgewassen, is een vetafscheider vereist. Kijk voor meer informatie over het Activiteitenbesluit op overheid.nl.
 • Voor winkels boven de 1.000 m2 bvo geldt dat een ondersteunende horecafunctie kan worden toegestaan op maximaal 20% van het bebouwd oppervlak.

Tot slot is het belangrijk te vermelden dat de Drank en Horecawet detailhandel met alcohol uitsluit.”

Wat betekent dit?

Elke winkel kan, mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, een mini-horecagelegenheid worden.
Hoe erg dat is, is afhankelijk van het aantal winkel dat een vergunningsaanvraag hiervoor gaat indienen. Je moet natuurlijk wel aan een aantal bouwkundige en andere eisen voldoen, en niet elke winkelier zal deze investering willen of kunnen doen.
Op dit moment zijn er twee vergunningsaanvragen ingediend. Hierover hebben we vorige week bericht.

En weet even dat het Verbond van Nederlandse Gemeenten, onder voorzitterschap van onze eigen burgemeester Van Zanen, bezig is om winkels juist wel toe te staan om alcohol te schenken

Het lijkt er op dat er wel eten en drinken vanuit deze winkels bezorgd mag worden. Dat vinden we vreemd. De horeca is immers bijzaak? En hoe wordt er bezorgd? Met bezorgdiensten-op-afroep of met eigen materieel dat dan ergens moet worden geparkeerd?

Het is interessant om te zien of men zich aan de voorwaarden gaat houden. Het is natuurlijk heel eenvoudig om wat op je reclame-obstakel te schrijven voor de koffie of wat dan ook, of om toch nog een extra tafeltje in dat ene lege hoekje te zetten. We kunnen ons heel goed voorstellen dat men op een gegeven moment vergeten is dat dat niet mag.

Klachten?

Kom je ondersteunende horeca tegen die niet aan de bovenomschreven eisen voldoet, of zich niet houdt aan de afgesproken regels? En je wilt dat melden?
In een eerdere blog hebben we aangegeven hoe en waar je kunt melden. We vragen voor de zekerheid nog even na onder welke categorie dit valt, want Overlast > Winkels lijkt ons wat te zwaar.

Heb jij nog vragen over “ondersteunende horeca”? Laat het ons weten dan vragen wij het na!

Image courtesy of cbenjasuwan at FreeDigitalPhotos.net

De eerste aanvragen voor “ondersteunende horeca”

wat komt hier

Het nieuwe Horecakader is op 12 april van kracht geworden, maar de eerste ondernemers hebben zich al in maart gemeld met een vergunningsaanvraag voor winkels-met-ondersteunende-horeca. We hebben de aanvragen opgevraagd, ontvangen en bekeken. Omdat we nieuwsgierig zijn naar hoe zo’n aanvraag er uit ziet en natuurlijk ook om welke winkels het gaat.

Het opvallendste is dat het twee compleet verschillende aanvragen zijn, qua format. Er zit wel bij allebei een tekening bij van de gewenste situatie, maar dat is het dan ook. Nu gaat het bij de ene om een hele nieuwe winkel, en bij de andere om een bestaande, dus mogelijk maakt dat het verschil. We blijven nieuwe aanvragen in de gaten houden totdat we een patroon hebben ontdekt. 🙂

De stukken zijn vertrouwelijk, we werden verzocht deze niet te publiceren, ook niet de namen.

Maar we kunnen jullie wel vertellen dat er binnenkort een nieuwe winkel met horecahoek in de binnenstad bijkomt, als deze aanvraag wordt goedgekeurd.
We verwachten t.z.t. wel wat commentaar op het feit dat juist deze winkel op deze plek gaat zitten, maar het wordt in elk geval niet weer een internationale kledingketen…
Update 8 mei 2018:
Het is namelijk de ANWB. Onderin de Neudeflat, met een café.

Het gevelbankje

Wij hebben inmiddels een aantal malen vragen gekregen over “hoe het nu zit met de horeca in de binnenstad”. Wat er nu wel en niet is afgesproken is niet iedereen helemaal duidelijk. Ook wij moeten het Horecakader soms nog eens goed doorspitten op wat er nu precies staat en hoe het precies is geformuleerd.

En omdat het elke keer doorzoeken van 58 pagina’s PDF niet echt handig is, gaan we de komende tijd een aantal punten belichten in “hapklare brokken”.

Om te beginnen: gevelbankjes.

Wat staat er in het Horecakader? (blz. 14 en 15)

“Voldoende levendigheid, gastvrijheid en bezoekerscomfort zijn belangrijke voorwaarden voor een aantrekkelijke winkelstraat. Zeker in een tijd waarin winkelen steeds meer beleven wordt in plaats van alleen een product kopen.

Ondersteunende horeca

Om de aantrekkelijkheid en gastvrijheid van een winkelstraat te bevorderen, kunnen winkeliers bij ondersteunende horeca (dat is dus horeca in een winkel – redactie) het winkelend publiek een zitplaats aanbieden in de vorm van een gevelbankje.
Een dergelijk bankje mag maximaal 0,6 meter uitsteken van de eigen gevel en maximaal 4 meter breed zijn. Inclusief de benodigde beenruimte is de diepte van een gevelbankje dan maximaal 1 meter. Een gevelbankje mag alleen worden geplaatst indien de vrije doorgang minimaal 1,5 meter bedraagt, zodat er voldoende loopruimte overblijft voor passanten.
Om te voorkomen dat gevelzitjes verworden tot plekken van hinder, moeten de gevelzitjes na winkelsluiting worden opgeklapt of binnengezet.

Naast het vergroten van de levendigheid in de (winkel)straat, bieden de gevelbankjes ook rustplekken voor de bezoekers en vergroten ze de sociale controle en veiligheid op straat. De gevelbankjes zijn dan ook publiek toegankelijk en dus niet uitsluitend beschikbaar voor de klant van de winkel. Actieve bediening is niet toegestaan. Gezien het publieke karakter van een gevelbankje en het feit dat deze niet alleen voor klanten is, wordt deze niet als terras beschouwd. Er hoeft dus ook geen exploitatievergunning voor worden aangevraagd. Op een gevelbankje mag – net als bij ondersteunende horeca – geen reclame worden gemaakt.

Horeca

Ook horecabedrijven mogen een gevelbankje plaatsen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden en verplichtingen.

Afhaalzaken

Vanwege de kans op overlast zoals afval, zijn gevelbankjes bij afhaalzaken niet toegestaan. ”

Wat betekent dit?

Je kunt met je ijsje, koffie of kapsalon dus gewoon op elk gevelbankje gaan zitten, want ze zijn publiek toegankelijk. Of de eigenaar van het bankje voor de koffietent zich er voortdurend van bewust is dat men met een koffie van de concurrent op zijn bankje mag komen zitten, zal de tijd leren 🙂

Bepaalde bankjes zullen heel populair worden. Daar zullen mensen zich gaan verdringen omdat ze daar lekker in het zonnetje of op een heel leuk punt zitten. Zou er een “leuke bankjes top 10” komen waar mensen voor in de rij staan? Of misschien zelfs om gaan vechten? 🙂

De waarde van “geen gevelbankjes voor een afhaalzaak” is niet echt duidelijk. Dan loop je toch met je frietje naar een ander bankje? Is het niet handiger om juist wel bankjes toe te staan EN een grote afvalbak te verplichten om te voorkomen dat men al knoeiend gaat rondlopen en dan op het bankje naar keuze geen afvalbak vindt? En de eigenaar van het bankje met de rommel opzadelt?
Het zou ons niet verbazen als sommige afhaalrestaurants vergeten dat zij geen bankje mogen hebben als ze zien dat hun buren er wel een hebben…

Het aantal objecten op het trottoir zal toenemen. Op sommige plekken is dat natuurlijk helemaal geen issue, maar we kunnen ons ook voorstellen dat op bepaalde plekken de 1.50 m doorloopruimte op het trottoir niet gehaald wordt.

Ook zijn etalages minder zichtbaar en toegankelijk als er mensen voor zitten.

Een en ander is sterk afhankelijk van de hoeveelheid winkels die een vergunning gaat aanvragen voor ondersteunende horeca. Op dit moment zijn de eerste twee vergunningen al aangevraagd (waarvan overigens maar één met gevelbankjes).

We zijn benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen!

En winkels dan?

Voor dit stukje zochten we een foto van een gevelbankje. Op de Twijnstraat en Oudegracht staan er al heel veel, voor horeca, afhaalzaken en winkels, kijk maar bovenaan dit artikel. We hebben de gemeente gevraagd of gevelbankjes bij winkels (zonder ondersteunende horeca) dezelfde regels kennen.
Nee. Bij andere winkels mogen uitsluitend uitstallingen worden geplaatst maar een bankje mag ook een uitstalling zijn. Zolang als meubilair er staat, dus geen zitgelegenheid maar bijvoorbeeld voor de sier of met plantenbakken erop oid.
Dat vinden we nogal verwarrend; je kunt van een bewoner en al helemaal niet van een toerist verwachten dat die het onderscheid kent.

Daarnaast hebben we gevraagd wat er gedaan wordt bij overtredingen. Wij vinden de bankjes leuk maar als er afspraken zijn moeten ze ook nageleefd worden en ook op gehandhaafd, vind je niet?
De gemeente controleert en handhaaft op de regels. De eerste keer krijgt men een waarschuwing, de tweede keer kan er een last onder dwangsom worden opgelegd.
Dat zullen we nog wel eens zien, want zoveel handhaving is er niet en we kunnen ons voorstellen dat andere zaken meer prioriteit krijgen.

Meldingen?

Zie je een bankje dat niet aan de regels voldoet of waar een hoop afval omheen ligt?
In een eerdere blog hebben we aangegeven hoe en waar je kunt melden. Dit kan in het geval van gevelbankjes onder de categorie “bouwen en wonen”.

Foto’s: Jeanne Bogers

Punten uit het horecakader

Ontwikkelingskader foto.PNG

Hoe zit het nu?

Wij hebben inmiddels een aantal malen vragen gekregen over “hoe het nu zit met de horeca in de binnenstad”. Wat er nu wel en niet is afgesproken is niet helemaal duidelijk. Ook wij moeten het Horecakader regelmatig goed doorspitten op wat er nu precies staat en hoe het precies is geformuleerd.

En omdat het elke keer doorzoeken van 58 pagina’s PDF niet echt handig is, gaan we de komende tijd een aantal punten belichten in “hapklare brokken” zoals:

 • Wat mag er waar?
 • Wat is “additionele horeca”?
 • Wat is “ondersteunende horeca”?
 • Horeca met ondersteunende verkoop
 • Gevelbankjes
 • Vermaakjes

Klachten?

Er zijn dus afspraken gemaakt waaraan horeca, winkeliers en andere “uitbaters” zich moet houden.

Mocht je iets zien dat in strijd is met de afspraken, en je wilt dat melden, dan kun je natuurlijk terecht bij de uitbater, maar ook bij de gemeente.

Op de gemeentewebsite staat een grote knop “Melding/klacht openbare ruimte doorgeven“. Met doorklikken kom je op een kaart, waar je de lokatie aan kunt geven, een foto bij kunt voegen, en je commentaar kunt geven. Dit werkt ook prima op je mobiel.

Je krijgt van een dergelijke melding een zaaknummer; bewaar dat goed voor later. Men moet dan namelijk antwoord geven en deze meldingen worden geregistreerd en gepubliceerd op het Open Data Platform van Utrecht.

Mocht er iemand dezelfde melding al hebben gedaan, dan kun je de melding eenvoudig “versterken” door “dit meld ik ook” te klikken.

Een ontmoeting in de raadszaal

Raadszaal Utrecht.jpg

Ik kom de Raadszaal binnen. Een jongedame is een stukkie aan het tikken.

Zij: U bent heel vroeg!
Ik:  Inderdaad.  Ben jij soms journalist?
Zij: Ja, van het AD.
Ik: Nou, dan heb ik nog wel een paar tips voor jullie.
Zij: Kan het later, want ik moet dit stuk op tijd versturen, ik kom er straks bij u op terug.

Tikketikketik, maar dan verschijnt er een D66-kopstuk. Ik vermoed dat deze journaliste een cursus ‘verleiden op je werk’ heeft gevolgd, jeetje mineetje. Maar ja, als het werkt (bij heel veel mannen wel), why not? Ze praat geanimeerd met hem, zo’n 10 minuten of zo. Ik hou me gedeisd, wat zijn dit nu voor fratsen? Moet dat stuk nu op tijd weg of was het gewoonweg een nette smoes?

Maar dan spreekt ze me toch nog aan.

Zij: Welke tips dan?
Ik: Nou, misschien kunnen jullie eens proberen alle getallen correct weer te geven. Als er 92 bedenkingen zijn ingeleverd, met in totaal 667 handtekeningen, schrijven jullie ‘enkele tientallen’.
Zij: Ja, maar soms wordt de tekst ingekort.
Ik: Dan nog kun je ook melden: ‘bijna 100 bedenkingen’. Dat is korter dan ‘enkele tientallen’. En dat klinkt héél anders.
Zij: Eh, okee, ik zal het doorgeven aan de redactie. (???)
Ik: En erger nog, jullie passen geen ‘hoor – wederhoor’ toe. Waarom eigenlijk niet?
Zij: Daar is vaak geen tijd voor, maar meestal doen we het echt wel.
Ik:  Maar er staat vandaag een artikel in de krant dat er door een Stichting gevraagd is om vijf horeca-zaken, die veel overlast veroorzaken, voortaan sluitingstijden op te leggen. Dan komen alleen maar de horeca-exploitanten aan bod. En de mensen die overlast hebben, laten jullie niet horen.
Zij: Dat weet ik niet. Ik kan het me ook niet voorstellen. Was dat van ons? Was dat geen artikel van RTV?
Ik: Tja, mijn hersens laten mij ook wel eens in de steek, dus ik zal het opzoeken.
Jawel hoor: kijk maar, een artikel van AD.
Zij: O laat eens kijken. O, ja, dat is toch van ons ja, dat ken ik niet. Mag ik even?

Ze pakt mijn iPad uit mijn handen en begint driftig te swipen. Ja, hallo! Dat vind ik een beetje raar, dus ik pak ‘m nogal snel terug. Zij kan toch op haar eigen laptop kijken? In een artikel van haar eigen krant?

Enfin, dan begint de vergadering.

Tot mijn stomme verbazing is het artikel de volgende dag helemaal niet zo onaardig. Wordt Klaas Verschuure – D’66 gequoot, maar Thijs Weistra – Groen Links óók. Hèhè, zou het dan toch ietsje pietsje geholpen hebben? De toekomst zal het ons leren…

Auteur: Jeanne Bogers

Foto: Utrecht.nl

De knoop over het Horecakader is doorgehakt!

HorecaWinkelSinkel

Dat was een hele zit….. maar nu hebben we dan ook wat!

Gisteravond heeft de gemeenteraad in zijn laatste vergadering vóór de verkiezingen een knoop doorgehakt over de Horecanota.

De nota was al uitgebreid besproken in de commissievergadering Stad & Ruimte van 16 januari. Toch was nog niet iedereen helemaal tevreden met alle beslispunten.

Er waren maar liefst 7 moties (nieuwe beslispunten/verzoeken) en 2 amendementen (wijzigingen in beslispunten).

Motie 38: GL, SP, PvdA

De raad een plan te presenteren waarin de geïnventariseerde overlast in de binnenstad wordt aangepakt op zoveel mogelijk fronten.

Overgenomen: de wethouder heeft toegezegd dit plan te gaan opstellen. Daarom is de motie ingetrokken.

Motie 39: GL, PvdD, SP, PvdA

Een pilot te ontwerpen, in samenspraak met de ondernemer en omwonenden, binnen de juridische mogelijkheden, waarbij de exploitatiemogelijkheden afhankelijk zijn van de inzet van de ondernemer op omgevingsbeheer, waaronder afspraken met omwonenden ter voorkoming van overlast. De pilot goed te monitoren en handhavend op te treden indien nodig.

Aangenomen. Voor: GL, SP, PvdA, PvdD, CDA, CU. Tegen: VVD, D66, Student&Starter, Stadsbelang.

Motie 40: PvdD

Onderzoeken of het mogelijk is afspraken met omwonenden aan de voorkant vast te leggen en een bepaalde tijd te verlenen, bijvoorbeeld één jaar. Daarna verlenging bij goede ervaringen.

Ingetrokken: zie ook motie 39.

Motie 41: PvdD

Opstellen handhavingsplan en in voorjaarsnota financieringsplan te doen.

Verworpen. Voor: PvdD, CU, CDA. Tegen: Stadsbelang, GL, SP, D66, VVD, PvdA, Student & Starter. Belangrijkste reden: handhavingsplan al toegezegd. Financiering komt in voorjaarsnota (met een nieuw samengestelde gemeenteraad).

Motie 42: PvdD

 1. Binnen twee jaar, in gezamenlijk overleg met bewoners en ondernemers, te komen tot een specifieke visie op de ontwikkeling van de binnenstad en de horeca, passend bij het monumentale karakter en de leefbaarheid van de binnenstad.
 2. En af te zien van vergunningen voor nieuwe vestigingen voor horeca totdat er nieuwe kaders zijn.

Verworpen. Voor: PvdD. Tegen: overige partijen. Enkele partijen gaven aan het met punt 2 niet eens te zijn, maar punt 1 prima te vinden. CU wilde dit zelfs verbreden naar evenementen en festivals.

Motie 43: Stadsbelang

Bij de voorjaarsnota te komen met een voorstel voor het versterken van de huidige handhavingsorganen. En met een plan van aanpak te komen tot het voorkomen van verdere overlast van horeca in de binnenstad.

Ingetrokken, zie ook motie 38 en 41

Motie 44: PvdD

Een plan van aanpak om afspraken aan de voorkant vast te leggen, bijvoorbeeld door een exploitatievergunning voor bepaalde tijd te verlenen, verbonden aan voorwaarden. En alleen de vergunning te verlengen nadat aangetoond is dat ondernemer zich aan afspraken houdt.

Verworpen. Voor: PvdD. Partijen geven aan eerst de pilot (motie 39) te willen afwachten en dat het voor een ondernemer niet te doen is om met een dergelijke onzekere basis te investeren in een zaak.

Amendement 8: PvdD

Beslispunt 6 aan te passen: een wijkvertegenwoordiging adviseert voordat een vergunning wordt verleend of op naam gezet.

Verworpen. Voor: PvdD. Tegen: overige partijen. Eerst de pilot (motie 39) uitvoeren.

Amendement 9: PvdA

Beslispunt 2: ‘het bieden van meer ruimte voor mengvormen van detailhandel en horeca: ondersteunende horeca in winkel en ondersteunende verkoop in horecabedrijven’ te schrappen.

Verworpen. Tegen: VVD, D66, Student&Starter, SP, PvdD, GL. Voor: PvdA, CDA, CU, Stadsbelang.

Opmerkingen

Klaas Verschuure (D66) herhaalde steeds ‘we willen de binnenstad niet op slot zetten’. Wie wil dat? Wij ook niet, Klaas! Stop svp met dat framen. We hebben elkaar de komende jaren hard nodig om al samenwerkend goede plannen te maken!

En nog een laatste punt (om te onthouden): Dimitri Gilissen (VVD) verzuchtte: “we moeten het een volgende keer procesmatig beter aanpakken met de binnenstad.”
Daar zijn wij het roerend mee eens.

We kunnen aan de slag!

AD over het besluit, niet helemaal correct want op de plekken waar volgens het kader in 2012 uitgebreid mocht worden, mag dat nog steeds.

DUIC over het besluit, met uiteraard veel sappig commentaar.

Auteur: Jeanne Bogers.

Foto van TontV

Raadsvergadering 8 maart: kom je ook?

640px-Stadhuis_Utrecht

Gelukkig wordt het oude stadhuis vaak gefotografeerd, want we hebben er vaak een plaatje van nodig. 🙂 Deze foto is gemaakt door Pepijntje.

Enfin, een jaar en een dag na de eerste bijeenkomst, georganiseerd door de Wijkraad Binnenstad in de Lutherse Kerk, over het toen nog niet helemaal bekende, maar wel dreigende, horecakader, wordt het definitieve stuk besproken in de gemeenteraad.

Volgens de Griffie zal dat vrij snel na de middagpauze zijn, dus kort na 14.00 uur. Als je dit bijzondere moment wilt meemaken, dan raden we je aan om rond 13.00 via internet te kijken waar men is op de agenda, zodat je weet of 14.00 uur haalbaar lijkt.

De agenda en stukken (Horecakader is punt 16)

Meekijken via internet

Wij zullen er uiteraard ook bij zijn!

Wij weten al dat er enkele moties en amendementen worden gepresenteerd, die goed zijn voor de leefbaarheid in de binnenstad.

Tot donderdag!