Stichting Binnenstad 030

Verhouding Stichting Binnenstad030 – Actiegroep Binnenstad030

Stichting Binnenstad030 is opgericht om de Actiegroep Binnenstad030 te steunen in de taken van actiegroep. Bestuurders van de stichting zijn personen die actief lid zijn van de Actiegroep.

Die taken van de Actiegroep omvatten alle activiteiten die dienen ter bescherming en bevordering van de leefbaarheid van de wijk binnenstad van de gemeente Utrecht ten behoeve van haar bewoners (daaronder tevens begrepen de gebruikers van kantoor-, horeca-, hotel- of winkelruimten en diegenen die daar werken).

Doelstelling Stichting Binnenstad030

Stichting Binnenstad030 heeft dan ook als doelstelling het beschermen en bevorderen van de leefbaarheid van de wijk binnenstad van de gemeente Utrecht ten behoeve van haar bewoners (daaronder tevens begrepen de gebruikers van kantoor-, horeca-, hotel- of winkelruimten en diegenen die daar werken). In de statuten (artikel 2) is nog een opsomming gegeven van activiteiten die in ieder geval tot deze doelstelling gerekend mogen worden.

Artikel 2.4 van haar statuten bepaalt voorts: “De stichting beoogt mede een instantie te zijn ter ondersteuning van het beleid, de continuïteit, de administratie en acties van de groep die zich noemt Actiegroep Binnenstad030, zonder dat deze doelstelling de stichting beperkt in haar mogelijkheden tot verwezenlijking van de in artikel 2.1 omschreven doelstelling”. Aldus wordt de band tussen Stichting Binnenstad030 en de Actiegroep formeel vastgelegd.

Activiteitenplan

De activiteiten van Stichting Binnenstad030 zijn dus primair gericht op de bescherming van de bewoners van de binnenstad, maar zijn complementair aan die van de Actiegroep. Stichting Binnenstad030 faciliteert het werk van de Actiegroep door de administratie van de Actiegroep op zich te nemen, door de Actiegroep te financieren voor zover haar kosten niet betaald kunnen of mogen worden uit de door de Actiegroep van de gemeente Utrecht te ontvangen subsidies uit het Initiatievenfonds.
Een belangrijke andere taak is het voeren van procedures in kwesties waarin in haar ogen het algemeen belang van de binnenstadsbewoners negatief zou kunnen worden beïnvloed. Dat gaat vaak om het aantekenen van bezwaar bij de gemeente of het beroep bij de rechter dat kan volgen na de uitspraak op bezwaar. De kosten van deze procedures worden gefinancierd met donaties van hoofdzakelijk burgers van de gemeente Utrecht.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Binnenstad030 bestaat uit de in functie benoemde voorzitter, secretaris en penningmeester en 3 leden als volgt:

 • Egbert Wesselink, voorzitter
 • Ellen van Aken, secretaris
 • Peter Hustinx, penningmeester
 • Jeanne Bogers
 • Erik Lamens
 • Ben Nijssen

De bestuurders ontvangen geen beloning. Artikel 4.8 van de statuten verbiedt dat ook.

Verslag afgelopen boekjaar (2018)

Het afgelopen boekjaar liep van de oprichting tot en met 31 december 2018. In die periode heeft de stichting geen enkele activiteit uitgeoefend. Zij is pas actief geworden met het indienen van bezwaren tegen besluiten tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van digitale reclamevitrines; tegen 10 van de 11 beslissingen op deze bezwaren is inmiddels beroep bij de rechter ingesteld.

Intussen zijn talloze zienswijzen tegen horeca-gerelateerde vergunningaanvragen en diverse bezwaren tegen de besluiten daarop ingediend.

Inmiddels beheert Stichting Binnenstad030 de gelden die van gemeentewege ter beschikking zijn gesteld van de Actiegroep en de gelden die ter beschikking gesteld zijn van Stichting Binnenstad030 ten behoeve van haar activiteiten.

Financiële verantwoording

De Baten en lasten van de stichting in 2018 waren als volgt:

Baten

 • Ontvangen van Actiegroep:  621,73

Lasten

 • Kosten oprichting                   571,73
 • Kamer van Koophandel           50,00
  ——————————————————
 • Totaal                                         621,73

Banksaldo 31-12-2018                          0,00

N.B.: Het vermogen per 31-12-2018 is gelijk aan het banksaldo op die dag.

Doneren?

Mocht je ons werk willen steunen: een donatie is zeer welkom op rekening
NL82 TRIO 0379 5545 18 t.n.v. Stichting Binnenstad030 te Utrecht. Alvast hartelijk dank!

Mocht je alleen onze horeca-activiteiten steunen, of alleen een van onze andere speerpunten, dan kun je dat bij je schenking aangeven. De stichting bewaart dat geld dan op een aparte rekening en zal het alleen voor dat doel besteden. Dat is statutair vastgelegd.