Halfjaarlijkse rapportage Binnenstad)0

Waar hebben we ons in het afgelopen half jaar zoal mee bezig gehouden?

Politiek café op 18 januari 2023 over geluid en gezondheid.

Het kostte veel tijd om dit voor te bereiden maar de avond was een succes. Er kwam veel los over geluidsoverlast bij de bewoners. De politiek was onder de indruk.

Vervolg op geluid en gezondheid

We hebben geprobeerd ook na 18 januari de aandacht voor geluid en gezondheid vast te houden. We hebben daartoe een brief gestuurd aan de wethouders en de leden van de Raad over de uitkomsten van het politiek café.

Een van de vervolgen is ook dat we op regelmatige basis overleg zijn gaan voeren met de wijkwethouder, Eva Oosters. Zij is verantwoordelijk voor de Binnenstad en heeft milieu in haar portefeuille.

Ook proberen wij te sturen op de nota over geluid die de Gemeente binnenkort gaat uitbrengen.

Bundeling actiegroepen

We proberen ook een bundeling van actiegroepen tot stand te brengen. Daarmee zou het overleg met de Gemeente aan kracht kunnen winnen. De horeca en Utrecht Marketing hebben immers ook een regulier overleg met de Gemeente. Wij zijn van mening dat de Gemeente hier ook financieel aan zou moeten bijdragen.

Evenementenlocaties

De Gemeente heeft 10 locaties in Utrecht aangewezen als eerste in te richten evenementenlocaties. Het gaat om Stadhuisplein, Domplein, Strijkviertel, Lepelenburg, Lucasbolwerk, Julianapark, Maximapark, Wilhelminapark, Transwijk en Griftpark.

We hebben met hen overlegd over algemene randvoorwaarden waaraan al deze locaties zouden moeten voldoen. Ook participeren we in het overleg over een aantal concrete locaties.

Namens Binnenstad030,

Frank van Eijkern

Reacties: frankvaneijkern@gmail.com

15 mei 2023.

Gezondheid en geluidshinder in de binnenstad

Onderstaande brief schreven wij onlangs aan de Wijkwethouder Binnenstad Eva Oosters en de gehele Gemeenteraad.

Zeer geachte leden van de Raad,

Ernstige geluidshinder schaadt de gezondheid. In veel delen van de binnenstad is er vaak geluidshinder. De Gemeente heeft de wettelijk plicht om de gezondheid van haar burgers te beschermen, maar doet dat niet.
Binnenstad030 vraagt de Raad om het College op te dragen zijn plicht te doen door

 • normen en maatregelen uit te vaardigen en uit te voeren waarmee geluidshinder tot aanvaardbare niveaus wordt beperkt, en
 • de relevante bestaande wetten en regels te handhaven

Op woensdag 18 januari organiseerde Binnenstad030 een politiek café over geluidshinder en gezondheid in de binnenstad. De grote opkomst van bewoners en de aanwezigheid van een tiental raadsfracties tonen het belang van dit onderwerp. De verhalen van aanwezigen over hun ziekmakende woon- en leefklimaat logen er niet om. Geluidshinder in de binnenstad veroorzaakt slapeloosheid en stress, met serieuze gevolgen voor de gezondheid.
Uit het feit dat de emoties soms hoog opliepen blijkt dat de mentale belastbaarheidsgrens van veel burgers is overschreden.

Uitslag enquête

Tijdens de avond werd de uitslag van onze enquête over de bescherming van de woonfunctie in de binnenstad gepresenteerd.
Twee derde van de 497 respondenten ervaren geluidshinder, waarvan de helft “erg veel” of “onverdraaglijk veel”. Maar 29% ondervindt
geen slaapverstoring door geluidshinder, tegen 20% “erg veel” of “zeer ernstige”. De helft van de respondenten meent dat geluidshinder de laatste jaren is toegenomen. De verhalen van de aanwezigen bij het politiek café bevestigen dit beeld.
De hele uitslag van de enquête vindt u hier: Resultaten enquête geluidshinder

Motie 38 uit 2018 nog steeds niet uitgevoerd

Geluidshinder in de binnenstad is geen nieuw probleem. Op 8 maart 2018 nam het College motie 38 over, waarin werd vastgesteld:
‘Dat overlast in de binnenstad een veelkoppig monster is, dat onder andere bestaat uit geluidsoverlast, zwerfvuil, drukte, bevoorradingsverkeer, wildplassen en stank’ en ‘Dat het noodzakelijk is deze overlast op verschillende fronten te bestrijden, bijvoorbeeld door intensivering van de handhaving, preventieve handhaving, een meldpunt dat 24/7 bereikbaar is, afspraken over bevoorradingsverkeer, afvalverwerking, inrichting van de openbare ruimte, facilitering van gesprek tussen ondernemers en omwonenden, en verstandige allocatie van horeca.’

Wij moeten constateren dat dit niet is gebeurd en dat er nu meer geluidshinder is dan in 2018.

Het College beloofde de Raad op 8 maart 2018 een plan om geïnventariseerde overlast aan te pakken.
In februari 2021 bood het College aan de Raad het rapport “Levendigheid en rust in de binnenstad’ aan. Dit is nog niet in de Raad besproken.
Het is een zonderling rapport omdat het geluidshinder niet behandelt, ofschoon het daarom werd geschreven. De hiervoor opgegeven reden is dat er geen regels en normen voor geluidshinder bestaan en er daarom niet tegen kan worden opgetreden. Deze opvatting is onjuist.

Gezondheid is een grondrecht

Gezondheid is een grondrecht (artikel 10, 11 en 22 Grondwet) en het politiek café toonde ons dat dit inzicht bij de Gemeente en in de Raad van Utrecht niet sterk leeft. De gemeente heeft de grondwettelijke plicht om de gezondheid van Utrechters “te bewaken, te beschermen en te bevorderen”. Bij iedere bestuurlijke beslissing moet het aspect gezondheid bewaakt worden. Er bestaat geen twijfel over dat geluidshinder en verstoorde nachtrust schadelijk zijn voor de gezondheid. Grondrechten gaan boven particuliere en maatschappelijke belangen. Een gemeente die een grondrecht daartegen afweegt, verzaakt haar plicht, en dat lijkt de Gemeente Utrecht stelselmatig te doen. Bij vergunningverlening, handhaving, gedoogbeleid, vestigingsbeleid enz. wordt het recht op gezondheid verwaarloosd.

Burgers dwingen het openbare bestuur steeds vaker via de rechter om hun rechten te beschermen. In dat verband zijn de uit art. 8 EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens) voortvloeiende positieve verplichtingen van overheden van belang, evenals de uitspraak van het Hof dat er bij ernstige overschrijdingen van grenswaarden een rechtsplicht tot handhaving bestaat. Het EVRM is direct toepasbaar recht.
De Gemeente doet er wijs aan om juridificering van haar relatie met burgers te voorkomen door het recht op gezondheid effectief te gaan beschermen. Dat is geen zware opgave.

Ons voorstel: Handhaven en Zorgplicht nakomen

Binnenstad030 stelt voor dat de wet wordt gehandhaafd en gezondheid effectief beschermd wordt in gemeentelijke besluiten:

A. Handhaven
Tijdens het politiek café kwamen onder andere twee belangrijk vormen van schadelijke geluidhinder ter sprake die strafbaar zijn op grond van APV en strafrecht:

 1. Geluidhinder van uitgaanspubliek op straat, vooral ’s nachts rond sluitingstijden door overtredingen als openbare dronkenschap en geluidshinder, die strafbaar zijn, maar worden toegelaten. Voor geluid binnen horecazaken bestaan er normen, maar is beschermt de handhaving de nachtrust van omwonenden niet effectief.
 2. Bevoorrading. Langdurig draaiende koelmotoren, venstertijden negeren, de weg versperren en fout parkeren zijn niet toegestaan, maar worden wel toegelaten. Bovendien wordt bestaand beleid niet of niet effectief uitgevoerd, zoals “Stop en Drop” plekken.

  De Gemeente kan aan deze twee acute en ernstige problemen een eind maken door haar plicht te doen en de wet en het APV te handhaven. Waarom de Gemeente de wet niet handhaaft, is voor burgers niet te begrijpen. De burgemeester zei onlangs in de Raad dat handhaving geen soelaas biedt voor de enorme overlast in de Nobelstraat. Waarom dat zo zou zijn maakte ze niet duidelijk. Ook zei ze dat er geen capaciteit voor is. De capaciteit van Handhaving is echter geen natuurverschijnsel waar het College aan is overgeleverd, maar een keuze. Datzelfde geldt voor inzet van de politie. Over de Nobelstraat zegt de burgemeester dat ze liever naar een structurele oplossing zoekt. Dat is een heel goed idee, maar een nog onbekende toekomstige oplossing ontslaat niet van de plicht om vandaag te doen wat vandaag moet gebeuren.

  B. Zorgplicht nakomen
  Bovenop de Grondwet, verplicht art. 8 EVRM de overheid om bescherming te bieden tegen overmatige geluidshinder binnenshuis. Daar komt nog bij dat art 2.2c Wet publieke gezondheid het College de verplichting oplegt om gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen te bewaken. Utrecht heeft daar echter geen toetsingskader voor en laat na om preventief voorschriften te ontwikkelen om burgers tegen schadelijke geluidshinder te beschermen.
  Binnenstad030 stelt twee acties voor:

  1. Ontwikkel op basis van wetenschappelijke inzichten over gezondheidsrisico’s van geluidshinder, akoestische criteria voor alle activiteiten in de stad die vergunningplichtig zijn (zoals evenementen en terrassen). Ontwikkel op basis daarvan standaard voorschriften voor geluidshinder, inclusief registratievoorschriften. En geef VTH de opdracht om deze bij vergunningverlening toe te passen, om in iedere vergunningverlening duidelijk te maken hoe ze zijn toegepast, en om naleving actief te handhaven.
  2. Besteed in de volgende ‘Nota Actieplan geluid’ aandacht aan alle geluidsbronnen met ernstige gezondheidsrisico’s – niet alleen verkeer, spoor en industrie maar ook geluidsbronnen die bijv. de nachtrust of de huisvrede kunnen verstoren – en geef die voorrang bij beleidsmaatregelen.

  Met vriendelijke groet,

  Binnenstad030.


  De Raad heeft zowel mondelinge als schriftelijke vragen gesteld.

  Hieronder de video van het mondeling vragenuur van 26 januari 2023, waarbij Yvonne Hessels van Utrecht Solidair vragen stelde over handhaving bij de nachtelijke geluidsoverlast in de Nobelstraat en het antwoord van de burgemeester:


  Er zijn ook schriftelijke vragen gesteld door een aantal partijen. Die vragen en de beantwoording staan op de site van de gemeente

  De foto is genomen in Groningen

  Hoge opkomst in de binnenstad! #GR2022

  De verkiezingsuitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 zijn inmiddels al lang bekend.

  De opkomst was bedroevend laag met 56,3 %. Dat is jammer, want juist op gemeentelijk niveau maakt een stem veel uit.

  Opvallend is wel dat de opkomst bij de stembureaus in de binnenstad zeer hoog was: 84,6%. Dat is nog zonder de stemmen die uitgebracht zijn bij de stembureaus op Utrecht Centraal. Daarnaast zijn er vast stemmers die niet in de binnenstad wonen, maar die wel in de binnenstad gestemd hebben wegens werk of studie, en vice versa natuurlijk.
  Zou dat door onze stemwijzer gekomen zijn? We zullen het nooit weten, maar we hopen dat we iedereen er in elk geval aan hebben herinnerd, en ook dat we het gemakkelijk hebben gemaakt door alvast een aantal partijen met hart voor de binnenstad aan te bevelen.

  Qua resultaten zijn we van 19 “binnenstadslievende” zetels naar 20 gegaan. Een resultaat dat tot bescheiden tevredenheid leidt. Nu nog wachten op de definitieve samenstelling van de coalitie.

  Resultaten van de binnenstad (gemeente Utrecht)
  Theoretische zetelverdeling alleen binnenstad. Bron: Sjoerd de Boer

  Je kunt alle resultaten tot nader order op de website van de gemeente vinden.

  Aangezien we verwachten dat deze pagina op termijn zal verdwijnen, hebben we deze hieronder ook als PDF beschikbaar. (Niet alle functionaliteit van de website is hierin beschikbaar)

  Stem op een partij die oog heeft voor de woonfunctie van de binnenstad! GR 2022

  U kunt op 14, 15 en 16 maart stemmen voor een nieuwe gemeenteraad van Utrecht.

  Binnenstad030 heeft een stemadvies gemaakt om u te helpen bij uw keuze. Als u in de binnenstad woont, krijgt u dit in de brievenbus, maar u kunt ‘m hier ook inzien.

  Hoe gebruikt u ons stemadvies?

  • U ziet in één oogopslag hoe elke partij scoort op de 4 thema’s die belangrijk zijn voor binnenstadsbewoners: Wonen, Horeca, Mobiliteit en Openbare Ruimte.
  • Daarnaast kunt u het Kieskompas raadplegen voor andere thema’s.
  • Mocht u zich erin willen verdiepen dan zijn 17 verkiezingsprogramma’s beschikbaar.

  Wij hebben alle beschikbare partijprogramma’s beoordeeld aan de hand van de 4 thema’s van onze eigen Woonvisie (die begin 2021 door ruim 1100 bewoners is ondersteund) en de resultaten van de enquête voor ons Politiek Café van november.
  Daarnaast hebben we gekeken naar het stemgedrag in relevante moties van de afgelopen tijd.
  Tenslotte hebben we alle partijen gevraagd te reageren op ons burgerinitiatief met een motie over de bescherming van de woonfunctie. U kunt onze brief hier bekijken.

  Wat betekenen de kleuren?

  Per thema krijgt men meer punten, naarmate de voorgenomen acties meer passen bij onze Woonvisie. Per thema krijgen de 5 of 6 partijen met de meeste punten een groen vakje, de 5 of 6 partijen met de daaropvolgende punten een geel vakje en de 5 of 6 partijen met de minste punten een rood vakje. De score is dus relatief per thema.

  Voor de eindscore hebben we de punten van alle thema’s bij elkaar opgeteld, en daar dezelfde kleurverdeling aangehouden. De 5 partijen met de meeste punten zijn onze Aanraders:

  • Groen Links
  • PvdA
  • CDA
  • Partij voor de Dieren
  • EenUtrecht

  Een speciale vermelding gaat naar runner-up BIJ1, die verrast met veel goede plannen voor wonen en toegankelijkheid van de openbare ruimte.

  Tijdens het lezen van de partijprogramma’s kwamen we globale overeenkomsten en verschilpunten tegen, maar ook interessante punten van de individuele programma’s.

  Gebruik uw stem om uw positie duidelijk te maken!

  Ons voorwerk kan u helpen bij het maken van uw keuze. Met uw stem heeft u invloed op de woonkwaliteit in de binnenstad. Het zou jammer zijn als uw stem verloren gaat aan een partij die geen waarde hecht aan de woonfunctie van de binnenstad!

  Interessante plannen van een nieuwe gemeenteraad – GR 2022

  Voor het maken van ons stemadvies hebben we alle verkiezingsprogramma’s doorgenomen. Dat was een interessante exercitie, want we kwamen veel opmerkelijke zaken tegen.
  In een eerder bericht hebben we wat algemene observaties gemeld.

  De individuele programma’s bevatten ook bijzondere plannen. Ze zijn niet persé (alleen) van toepassing voor de binnenstad, maar wel opmerkelijk.

  Een bloemlezing:

  • GroenLinks wil “geluk” leidend maken, niet “economie”.
  • CDA, ChristenUnie en Student & Starter willen graag meer water: fonteinen in de stad en veilig kunnen zwemmen en varen in singels en grachten.
  • CDA, GroenLinks, SP en Socialisten Utrecht maken zich zorgen over de overlast, maar ook de werkomstandigheden van flitsbezorgers.
  • Stadbelang Utrecht wil dat Utrecht de Europese bijenhoofdstad wordt en blijft.
  • GroenLinks, Partij van de Dieren en SP willen de lichtvervuiling aanpakken.
  • Student & Starter en de Partij van de Dieren houden niet van reclame in de openbare ruimte.
  • VOLT wil een Nachtburgemeester, die een spil moet zijn tussen de culturele sector, de horeca en bewoners van de binnenstad.
  • EenUtrecht wil werken aan een suikerarme stad.
  • BIJ1 vindt dat het kleine ondernemers gemakkelijker gemaakt moet worden om te ondernemen in de binnenstad.
  • CDA wil contacten tussen bewoners en expats versterken.
  • VVD wil dubbelgebruik van parkeerplaatsen zodat bezoekers in de avond en het weekeinde gebruik kunnen maken van parkeerruimte van bedrijven.
  • Partij van de Dieren en SP willen minder geld uitgeven aan stadspromotie – er komen bezoekers genoeg en dat geld kan beter besteed worden aan Utrechters, vinden ze.
  • D66 wil ondernemers die getroffen zijn door Corona helpen om uit handen van criminelen te blijven.
  • PvdA wil bij herinrichting van straten in de binnenstad altijd klinkers toepassen, geen asfalt.
  • CDA, Student & Starter en Partij van de Dieren willen meer avondopenstelling van diverse gemeenteloketten, o.a. voor meldingen.
  • Stadsbelang Utrecht wil dat de bouweisen voor geluid aan de gevel worden gerespecteerd.
  • PVV wil het Utrechts/Utregs uitroepen tot immaterieel erfgoed.

  Mooi toch? Ook interessant om te zien dat partijen, die ver van elkaar af lijken te staan, toch soms dezelfde plannen hebben!

  College: maak haast met regels over flitsbezorging

  Aangezien veel mensen (omwonenden van winkels, maar ook weggebruikers) overlast ervaren van flitsbezorgers, en het de verwachting is dat Utrecht een extra aantrekkelijke vestigingsplaats wordt nu dat Amsterdam en Rotterdam voorlopig geen nieuwe vestigingen toestaan, hebben wij gisteren een brandbrief gestuurd aan het College van B&W en de Raadsleden.

  BETREFT: MAATREGELEN TEGEN FLITSBEZORGING

  Geacht College,

  Binnenstad030 roept Uw College op om snel met maatregelen te komen om flitsbezorging een halt toe te roepen.

  De snelle groei hiervan heeft ernstige gevolgen voor de leefbaarheid in de binnenstad. Nu al bereiken ons berichten over overlast en verkeersveiligheid en we staan pas aan het begin.

  Bij de behandeling van de omgevingsvisie binnenstad in de Commissie vergadering op 11 december 2021 wilden diverse leden weten wat het College ging doen met de flitsbezorging; de urgentie daarbij onderstrepend. Wethouder Klein vond dat niet het moment en zou er later op terug komen.

  Nu, twee maanden later is er nog steeds geen zicht op een oplossing. Utrecht is blijkens berichten in de media nog steeds aan het nadenken met welke regelgeving zij moet komen. De flitsbezorgers zelf wachten dit natuurlijk niet af. Hun “business model” vraagt om snelle groei om met een dominante marktpositie eindelijk geld te kunnen verdienen.

  Nu Amsterdam en andere steden inmiddels met wetgeving zijn gekomen, en daarmee een pauze inlassen, zullen flitsbezorgers elders hun posities snel willen gaan versterken. Utrecht is zoʼn stad. Bovendien een stad waar veel vastgoed eigenaren met leegstaande panden staan te springen om nieuwe huurders. Op hoeveel panden in de binnenstad en daarbuiten zijn bijvoorbeeld al huuropties genomen in afwachting van toekomstige regelgeving; is daar al enig zicht op?

  Binnenstad030 maakt zich dan ook zorgen dat de bewoners van de binnenstad straks de rekening gaan betalen voor uw beleid van afwachten. Wat er staat gaat immers nooit meer weg is onze ervaring. Aanpassingen en handhaving achteraf zijn mosterd na de maaltijd en levert, zo is onze ervaring, weinig op voor bewoners van de binnenstad.

  Als de leefbaarheid in de binnenstad U echt ter harte gaat dan is wachten niet langer een optie.

  Met vriendelijke groet,

  Binnenstad030

  Update:

  Op 10-02 lazen we dat PvdA vragen gaat stellen over de overlast van flitsbezorging. We hebben ze nog niet gezien, maar voegen ze toe als ze er zijn!

  Update:

  Op 18 februari lazen we dat er inmiddels wetgeving in de maak is: Er moet een vergunning worden aangevraagd en er moet rekening worden gehouden met het bestemmingsplan. Maar voor bestaande situaties gaat men kijken of het bestemmingsplan eventueel moet worden aangepast. Tja…

  Wat vind u van tijdelijke (horecaterrassen)?

  In 2020 mocht de horeca voor het eerst meer openbare ruimte innemen, zodat bezoekers meer ruimte hadden om met een veilige afstand van 1.50 m. op het terras te zitten.

  In 2021 waren we helaas nog steeds niet van COVID-19 af, dus mocht dat ook. En ook in 2022 zijn tijdelijke uitgebreide terrassen toegestaan tot en met 30 oktober 2022. We hebben al een hoop aanvragen vergund zien worden!
  Tenzij de anderhalve meter maatregel weer wordt teruggedraaid, dan heeft een ondernemer nog 2 weken om het terras af te breken.
  Hier leest u meer over de eisen aan een tijdelijk terras.

  De gemeente wil nu graag weten wat u vindt van de tijdelijke terrassen. Tot 23 januari kunt u deze enquête invullen:

  Photo by Rachel Claire from Pexels

  Het beste recept voor een betere buurt

  Onder het motto ‘Het beste recept voor een betere en socialere buurt, is naar elkaar omkijken en gezamenlijk een hapje eten’, worden maandelijks buurtdiners in buurthuis In De 3 Krone gehouden.
  Het was eindelijk weer mogelijk (zij het op kleine schaal) en wij van Binnenstad030 (Erik, Liesbeth, Tim) kookten voor de buurt en serveerden later uit voor de buurtbewoners in het buurthuis.

  Erik en Liesbeth bezig met de voorbereidingen
  Tim met de salades

  Het menu:

  – Broccolisoep met room, spek uit de oven en gepofte pompoenpitten

  – Salade van bulgur en linzen met groenten en geroosterde noten

  – Sticky apple crumble met pistachenootjes

  Iedereen was superblij dat dit weer mogelijk was na de lange periode van Corona!

  Het dessert

  Het was heel goed geslaagd en hopelijk is er volgende maand (vrijdag 10 september) een diner voor weer een iets grotere groep mensen!

  Interesse? Geef je op via de website van In de 3 Krone.

  Reactienota Omgevingsvisie

  Onlangs vielen de mailtjes in de bus bij diegenen die een reactie hebben gegeven op de Omgevingsvisie: het Concept is verbeterd, met meer aandacht voor wonen en het belang van cultuur en kerkgenootschappen voor de binnenstad. Daarnaast zijn er wat aanpassingen gedaan aan teksten aangaande OV, want daar was in de tussentijd meer informatie over gekomen.

  Er zijn in totaal 87 reacties gekomen. Onze reactie telde officieel als 1, maar dan ondersteund door 1100 sympathisanten.

  Je vindt alle documenten op de gemeentewebsite, onder punt 6. Daar vindt je o.a. het nieuwe Concept, de lijst met wijzigingen en de Reactienota met alle reacties en een antwoord.

  Wat waren de reacties?

  Wij zagen veel opmerkingen over

  • Meer groen; dat vindt iedereen wel fijn.
  • Te weinig aandacht voor de stad als woonplek, en voor bewoners.
  • Te weinig aandacht voor het religieus erfgoed.
  • De gewenste groei van de stad; die maakt veel bewoners nerveus, want men vindt het al erg druk.
  • Automobiliteit en parkeren; hierbij ook overlast van gestalde fietsen en (on)toegankelijkheid voor mensen die wat minder goed ter been zijn. Dit was wel het meest polariserende onderwerp: van “de binnenstad moet geheel autovrij worden” tot “ik wil altijd de binnenstad gebruiken als doorgaande autoroute” en alles daartussenin.
  • “Verblijven” wordt door veel mensen gelezen als een vorm van “toerisme” of in elk geval “bezoekers”.

  Bijgaand de reactienota. Het zijn 300 pagina’s!

  Verblijven = Ergens kunnen zijn voor je plezier

  Wij kregen tijdens onze campagne veel commentaar over onze vertaling van het woord “verblijven” naar “bezoekerseconomie”. Wij hebben het bij de projectleider nagevraagd en volgens hem betekent “Verblijven”: “Ergens kunnen zijn voor je plezier”.

  Tja. We zaten er dus niet helemaal naast, he?

  Gelukkig hebben veel binnenstadsbewoners ook woonplezier hoor 🙂

  Maar wij zagen ook schrijnende verhalen van bewoners die gezondheidsklachten hebben door slaapverstoring vanwege nieuwe horeca of verkamering aan alle kanten van hun woning, en van mensen die de stad niet meer inkonden of -durfden wegens de slechte toegankelijkheid voor scootmobielen, rolstoelen en andere hulpmiddelen.

  Vervolgstappen

  Wij gaan natuurlijk de reacties en het nieuwe concept bestuderen en we houden jullie op de hoogte!

  Illustratie: Jan van Haasteren, Koningsdag. (Puzzel) Helaas is deze puzzel niet meer leverbaar.

  Twee petten van een bestuurslid Nederlandse Stichting Geluidshinder

  Onlangs kwamen wij er achter dat een lid van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), een onafhankelijke organisatie, ook gemeenteambtenaar is van Utrecht, en namens de gemeente optreedt in beroepszaken over geluidshinder die bewoners ervaren…in Utrecht.

  Wij vinden dit een nogal rare situatie die ons doet twijfelen aan de onafhankelijkheid van de NSG.

  We besloten, samen met onze partner de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast, tot een brief:

  Open brief van ons:

  Bestuur Nederlandse Stichting Geluidhinder

  Utrecht, 16 juni 2021

  Geacht bestuur, op uw website staat:

  Het doel van de NSG is geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke, ongebonden organisatie streeft zij daarbij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden.

  Onlangs hebben wij vernomen dat uw bestuurslid, tevens ambtenaar van de gemeente Utrecht, op 11 februari 2020 als deskundige optrad namens de gemeente Utrecht in een beroepszaak bij de rechtbank Midden Nederland.

  Deze beroepszaak ging over een door de gemeente Utrecht verleende vergunning voor 4 warmtepompen op het dak grenzend aan een binnenterrein aan de Mariaplaats. Omwonenden hadden hier bezwaar tegen gemaakt omdat zij daarvan geluidsoverlast vreesden en inmiddels ook hebben. Het beroep van de omwonenden is inmiddels door de rechter gegrond verklaard.

  Als inwoners van Utrecht zijn wij van mening dat de dubbele pet die deze ambtenaar draagt ontoelaatbaar is. Het belang dat deze man in de rechtbank verdedigde was duidelijk in strijd met de doelstelling van de NSG.

  Aangezien het niet aannemelijk is dat hij zijn baan bij de gemeente Utrecht zal opzeggen ligt het ons inziens het meest voor de hand dat hij zijn bestuursfunctie bij de NSG neerlegt. Mocht hij daartoe niet besluiten en mocht u besluiten deze man in zijn bestuursfunctie te handhaven dan is dat ons inziens schadelijk voor de geloofwaardigheid van de NSG als “onafhankelijke, ongebonden organisatie”.

  Wij verzoeken u ons te laten weten wat uw positie in dezen is.

  Bestuur Stichting Binnenstad 030

  Bestuur Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast


  Per “kerende mail”, oftewel zeer snel, hadden wij een reactie in de mailbox. Mogelijk hadden ze de brief al klaarliggen 🙂

  De reactie van de NSG

  Uw kenmerk:             Ons kenmerk:            Onderwerp:                                       Datum:

                                  21.010                       Open brief                                        17 juni 2021

  Beste mevrouw,

  Gisteren ontvingen wij uw brief namens het bestuur van de Stichting Binnenstad 030 en het bestuur van de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast. In deze brief heeft U het over ons bestuurslid dhr. xxxxx. Hierin uit u namens beide besturen zorgen over onze onafhankelijkheid omdat dit bestuurslid naar uw mening een dubbele pet op zou hebben.

  Met deze brief wil ik namens onze stichting hierop reageren.

  Onze stichting is een kleine onafhankelijke NGO die zich o.a. inzet voor geluidsgehinderden.

  Het bestuur van onze stichting bestaat uit personen die dit doen op persoonlijke titel en zonder financiële vergoeding. Deze personen hebben allemaal een deskundigheid op het vakgebied en zijn maatschappelijk betrokken. De meeste bestuursleden zijn werkzaam bij een adviesbureau of een overheidsinstantie.

  Wij hechten zeer aan onze onafhankelijke positie en om die reden voorkomen we belangenverstrengeling tussen werk en de inzet voor de stichting.

  Het is daarom bijv. niet mogelijk om namens de stichting te adviseren in het kader van projecten waarbij bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers betrokken zijn vanuit hun werk.

  In de zaak die U in Uw brief aankaart is Dhr. xxxxx als medewerker van de gemeente betrokken. En hij is in die rol uiteraard gehouden het beleid van de gemeente Utrecht uit te voeren. 

  Als stichting nemen we daar dan ook geen positie in. We voeren ook geen actie of juridische procedures tegen overheden. Naar onze mening is er zeker geen sprake van ontoelaatbare dubbele petten.

  Met vriendelijke groet,

  Namens de Nederlandse Stichting Geluidshinder, b/a

  xxxxxxxxxxxxxx

  Voorzitter

  Nederlandse Stichting Geluidshinder, Postbus 381, 2600 AJ DELFT 

  Wat nu?

  Tja, je hebt dus pech als je in Utrecht woont en een zaak aanspant over geluidsoverlast…

  Update 29-06-2021

  De PVV heeft vragen gesteld.

  Foto door Marc Schulte via Pexels