Halfjaarlijkse rapportage Binnenstad)0

Waar hebben we ons in het afgelopen half jaar zoal mee bezig gehouden?

Politiek café op 18 januari 2023 over geluid en gezondheid.

Het kostte veel tijd om dit voor te bereiden maar de avond was een succes. Er kwam veel los over geluidsoverlast bij de bewoners. De politiek was onder de indruk.

Vervolg op geluid en gezondheid

We hebben geprobeerd ook na 18 januari de aandacht voor geluid en gezondheid vast te houden. We hebben daartoe een brief gestuurd aan de wethouders en de leden van de Raad over de uitkomsten van het politiek café.

Een van de vervolgen is ook dat we op regelmatige basis overleg zijn gaan voeren met de wijkwethouder, Eva Oosters. Zij is verantwoordelijk voor de Binnenstad en heeft milieu in haar portefeuille.

Ook proberen wij te sturen op de nota over geluid die de Gemeente binnenkort gaat uitbrengen.

Bundeling actiegroepen

We proberen ook een bundeling van actiegroepen tot stand te brengen. Daarmee zou het overleg met de Gemeente aan kracht kunnen winnen. De horeca en Utrecht Marketing hebben immers ook een regulier overleg met de Gemeente. Wij zijn van mening dat de Gemeente hier ook financieel aan zou moeten bijdragen.

Evenementenlocaties

De Gemeente heeft 10 locaties in Utrecht aangewezen als eerste in te richten evenementenlocaties. Het gaat om Stadhuisplein, Domplein, Strijkviertel, Lepelenburg, Lucasbolwerk, Julianapark, Maximapark, Wilhelminapark, Transwijk en Griftpark.

We hebben met hen overlegd over algemene randvoorwaarden waaraan al deze locaties zouden moeten voldoen. Ook participeren we in het overleg over een aantal concrete locaties.

Namens Binnenstad030,

Frank van Eijkern

Reacties: frankvaneijkern@gmail.com

15 mei 2023.

Uitgelicht

Geluidsoverlast en schade door rave.

6 mei trok een rave met als doel de culturele vrijheid te promoten door de binnenstad om vervolgens via de singels , langs het Ledig Erf, naar park Nieuwenoord(Moreelsepark) te trekken. De deelnemers hadden het prima. Er was knalharde muziek en er werd uitgebreid gedanst. De gemeente was minder blij, want die had een iets ander feestje verwacht. In grote haast werden maatregelen genomen om een verkeerschaos te voorkomen. Oude huizen langs de route en hun bewoners waren ook niet blij. Woningen uit de 19e eeuw en eerder zijn niet gebouwd voor dit geweld. Als je hele huis begint te trillen, je gestucte plafonds toch wat extra barsten krijgen en ramen in sponningen beginnen te rammelen door de zware bassen heb je niet alleen medelijden met je eigen oren, maar zit je je vooral zorgen te maken over wat je huis wel en niet aan kan op dit gebied. In het verleden hadden we al 2 keer een rave langs gehad met zwaardere overlast, want of je op 8 of 15 meter afstand met een rijdende geluidsinstallatie langs de gevel komt scheelt tocht iets in decibellen.

Blijft de vraag of je als gemeente een willekeurige groep toestemming moet geven om in een oude stad zo veel geluid, met bijbehorende overlast te produceren of een andere plek en route te realiseren waar de omgeving er minder last van heeft?

Visie Nachtcultuur roept vragen op

Onderstaande brief schreven wij onlangs aan de Wijkwethouder Binnenstad Eva Oosters en de gehele Gemeenteraad, naar aanleiding van de Visie Nachtcultuur.

Zeer geachte leden van de Raad,

De Visie Nachtcultuur wil Utrecht met spraakmakende uitgaansgelegenheden positief op de kaart zetten. De bestaande nachtcultuur in de stad is al spraakmakend, maar dan in negatieve zin. De burgemeester heeft verklaard machteloos te staan in haar pogingen om de nachtelijke rust in de Nobelstraat en omgeving en op een aantal andere locaties te garanderen. Het ontbreekt haar aan de middelen, het geld en de menskracht.

Nachtcultuur ja

Binnenstad030 heeft kennis genomen van de Visie Nachtcultuur en de daarop inspelende RIB met vertegenwoordigers van ondernemingen uit de branche. We erkennen dat er behoefte is aan een plek waar de nachtcultuur beleefd kan worden met een kwalitatief hoogstaand aanbod. Als bewoners van de Binnenstad bekijken we de Visie vanuit de mogelijke gevolgen voor het bezoek van nachtelijke bezoekers aan de Binnenstad.
Voor de Binnenstadbewoner zou het positief zijn als een nieuwe nachtlocatie leidt tot minder bezoekers in de Binnenstad.

Maar waar?

Het lijkt ons niet meer dan logisch dat er voor een locatie voor grootschalige nachtelijke evenementen gezocht wordt naar een locatie buiten de Binnenstad; ook niet in het Beurskwartier. Een probleem is dat door de inbreiding van de stad steeds meer gebieden een bestemming voor wonen krijgen. Mogelijk dat industrieterreinen het beste alternatief bieden.
Deze gebieden zijn echter niet aangenaam voor bezoekers, die naast het evenement ook ander vertier zoeken. Dit kan betekenen dat de nachtelijke bezoekers toch ook de Binnenstad gaan bezoeken.
Als het nachtevenement zo succesvol is dat er meer bezoekers van buiten naar Utrecht komen, kan dit zelfs betekenen dat het bezoek aan de Binnenstad nog verder zal toenemen.

Geen uitbreiding nachthoreca in Binnenstad!

Tijdens de RIB bleek dat de horeca ondernemers in het centrum van mening zijn dat de overlast van uitgaanspubliek op straat wordt veroorzaakt doordat er binnen te weinig ruimte is voor alle bezoekers. (Is dit zo?) Ze pleiten dan ook voor uitbreiding van de bestaande gelegenheden en voor nieuwe locaties in de Binnenstad.
Het moge duidelijk zijn dat de bewoners hier niets voor voelen. Meer ondernemingen zal leiden tot meer nachtelijk publiek op straat dat van zaak naar zaak trekt. Vele ondernemers vinden de kwalitatieve uitbreiding minder belangrijk. De jongeren zouden vooral zoeken naar mogelijkheden om ’s nachts even helemaal los te kunnen gaan op zo hard mogelijke muziek en zullen niet meteen stil zijn als ze een café of dancing verlaten.

Handhaven nu!

Door het niet handhaven lijkt het er op dat het college de bestaande nachtcultuur niet wil aantasten. De Visie Nachtcultuur zal dan ook niet gunstig voor de Binnenstadbewoners uitpakken.
Voor Binnenstad030 is dit een niet te verdedigen houding. De overheid is verplicht te zorgen voor tenminste de nachtrust en daarmee de gezondheid voor hun bewoners. Deze houding heeft al te lang geduurd. Niet langer mag beweerd worden dat de juridische mogelijkheden ontbreken en hoe dan ook zal er actie moeten worden genomen.

Met vriendelijke groet,
Binnenstad030

Foto door Edoardo Tommasini: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/mensen-in-een-club-2034851/

Gezondheid en geluidshinder in de binnenstad

Onderstaande brief schreven wij onlangs aan de Wijkwethouder Binnenstad Eva Oosters en de gehele Gemeenteraad.

Zeer geachte leden van de Raad,

Ernstige geluidshinder schaadt de gezondheid. In veel delen van de binnenstad is er vaak geluidshinder. De Gemeente heeft de wettelijk plicht om de gezondheid van haar burgers te beschermen, maar doet dat niet.
Binnenstad030 vraagt de Raad om het College op te dragen zijn plicht te doen door

 • normen en maatregelen uit te vaardigen en uit te voeren waarmee geluidshinder tot aanvaardbare niveaus wordt beperkt, en
 • de relevante bestaande wetten en regels te handhaven

Op woensdag 18 januari organiseerde Binnenstad030 een politiek café over geluidshinder en gezondheid in de binnenstad. De grote opkomst van bewoners en de aanwezigheid van een tiental raadsfracties tonen het belang van dit onderwerp. De verhalen van aanwezigen over hun ziekmakende woon- en leefklimaat logen er niet om. Geluidshinder in de binnenstad veroorzaakt slapeloosheid en stress, met serieuze gevolgen voor de gezondheid.
Uit het feit dat de emoties soms hoog opliepen blijkt dat de mentale belastbaarheidsgrens van veel burgers is overschreden.

Uitslag enquête

Tijdens de avond werd de uitslag van onze enquête over de bescherming van de woonfunctie in de binnenstad gepresenteerd.
Twee derde van de 497 respondenten ervaren geluidshinder, waarvan de helft “erg veel” of “onverdraaglijk veel”. Maar 29% ondervindt
geen slaapverstoring door geluidshinder, tegen 20% “erg veel” of “zeer ernstige”. De helft van de respondenten meent dat geluidshinder de laatste jaren is toegenomen. De verhalen van de aanwezigen bij het politiek café bevestigen dit beeld.
De hele uitslag van de enquête vindt u hier: Resultaten enquête geluidshinder

Motie 38 uit 2018 nog steeds niet uitgevoerd

Geluidshinder in de binnenstad is geen nieuw probleem. Op 8 maart 2018 nam het College motie 38 over, waarin werd vastgesteld:
‘Dat overlast in de binnenstad een veelkoppig monster is, dat onder andere bestaat uit geluidsoverlast, zwerfvuil, drukte, bevoorradingsverkeer, wildplassen en stank’ en ‘Dat het noodzakelijk is deze overlast op verschillende fronten te bestrijden, bijvoorbeeld door intensivering van de handhaving, preventieve handhaving, een meldpunt dat 24/7 bereikbaar is, afspraken over bevoorradingsverkeer, afvalverwerking, inrichting van de openbare ruimte, facilitering van gesprek tussen ondernemers en omwonenden, en verstandige allocatie van horeca.’

Wij moeten constateren dat dit niet is gebeurd en dat er nu meer geluidshinder is dan in 2018.

Het College beloofde de Raad op 8 maart 2018 een plan om geïnventariseerde overlast aan te pakken.
In februari 2021 bood het College aan de Raad het rapport “Levendigheid en rust in de binnenstad’ aan. Dit is nog niet in de Raad besproken.
Het is een zonderling rapport omdat het geluidshinder niet behandelt, ofschoon het daarom werd geschreven. De hiervoor opgegeven reden is dat er geen regels en normen voor geluidshinder bestaan en er daarom niet tegen kan worden opgetreden. Deze opvatting is onjuist.

Gezondheid is een grondrecht

Gezondheid is een grondrecht (artikel 10, 11 en 22 Grondwet) en het politiek café toonde ons dat dit inzicht bij de Gemeente en in de Raad van Utrecht niet sterk leeft. De gemeente heeft de grondwettelijke plicht om de gezondheid van Utrechters “te bewaken, te beschermen en te bevorderen”. Bij iedere bestuurlijke beslissing moet het aspect gezondheid bewaakt worden. Er bestaat geen twijfel over dat geluidshinder en verstoorde nachtrust schadelijk zijn voor de gezondheid. Grondrechten gaan boven particuliere en maatschappelijke belangen. Een gemeente die een grondrecht daartegen afweegt, verzaakt haar plicht, en dat lijkt de Gemeente Utrecht stelselmatig te doen. Bij vergunningverlening, handhaving, gedoogbeleid, vestigingsbeleid enz. wordt het recht op gezondheid verwaarloosd.

Burgers dwingen het openbare bestuur steeds vaker via de rechter om hun rechten te beschermen. In dat verband zijn de uit art. 8 EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens) voortvloeiende positieve verplichtingen van overheden van belang, evenals de uitspraak van het Hof dat er bij ernstige overschrijdingen van grenswaarden een rechtsplicht tot handhaving bestaat. Het EVRM is direct toepasbaar recht.
De Gemeente doet er wijs aan om juridificering van haar relatie met burgers te voorkomen door het recht op gezondheid effectief te gaan beschermen. Dat is geen zware opgave.

Ons voorstel: Handhaven en Zorgplicht nakomen

Binnenstad030 stelt voor dat de wet wordt gehandhaafd en gezondheid effectief beschermd wordt in gemeentelijke besluiten:

A. Handhaven
Tijdens het politiek café kwamen onder andere twee belangrijk vormen van schadelijke geluidhinder ter sprake die strafbaar zijn op grond van APV en strafrecht:

 1. Geluidhinder van uitgaanspubliek op straat, vooral ’s nachts rond sluitingstijden door overtredingen als openbare dronkenschap en geluidshinder, die strafbaar zijn, maar worden toegelaten. Voor geluid binnen horecazaken bestaan er normen, maar is beschermt de handhaving de nachtrust van omwonenden niet effectief.
 2. Bevoorrading. Langdurig draaiende koelmotoren, venstertijden negeren, de weg versperren en fout parkeren zijn niet toegestaan, maar worden wel toegelaten. Bovendien wordt bestaand beleid niet of niet effectief uitgevoerd, zoals “Stop en Drop” plekken.

  De Gemeente kan aan deze twee acute en ernstige problemen een eind maken door haar plicht te doen en de wet en het APV te handhaven. Waarom de Gemeente de wet niet handhaaft, is voor burgers niet te begrijpen. De burgemeester zei onlangs in de Raad dat handhaving geen soelaas biedt voor de enorme overlast in de Nobelstraat. Waarom dat zo zou zijn maakte ze niet duidelijk. Ook zei ze dat er geen capaciteit voor is. De capaciteit van Handhaving is echter geen natuurverschijnsel waar het College aan is overgeleverd, maar een keuze. Datzelfde geldt voor inzet van de politie. Over de Nobelstraat zegt de burgemeester dat ze liever naar een structurele oplossing zoekt. Dat is een heel goed idee, maar een nog onbekende toekomstige oplossing ontslaat niet van de plicht om vandaag te doen wat vandaag moet gebeuren.

  B. Zorgplicht nakomen
  Bovenop de Grondwet, verplicht art. 8 EVRM de overheid om bescherming te bieden tegen overmatige geluidshinder binnenshuis. Daar komt nog bij dat art 2.2c Wet publieke gezondheid het College de verplichting oplegt om gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen te bewaken. Utrecht heeft daar echter geen toetsingskader voor en laat na om preventief voorschriften te ontwikkelen om burgers tegen schadelijke geluidshinder te beschermen.
  Binnenstad030 stelt twee acties voor:

  1. Ontwikkel op basis van wetenschappelijke inzichten over gezondheidsrisico’s van geluidshinder, akoestische criteria voor alle activiteiten in de stad die vergunningplichtig zijn (zoals evenementen en terrassen). Ontwikkel op basis daarvan standaard voorschriften voor geluidshinder, inclusief registratievoorschriften. En geef VTH de opdracht om deze bij vergunningverlening toe te passen, om in iedere vergunningverlening duidelijk te maken hoe ze zijn toegepast, en om naleving actief te handhaven.
  2. Besteed in de volgende ‘Nota Actieplan geluid’ aandacht aan alle geluidsbronnen met ernstige gezondheidsrisico’s – niet alleen verkeer, spoor en industrie maar ook geluidsbronnen die bijv. de nachtrust of de huisvrede kunnen verstoren – en geef die voorrang bij beleidsmaatregelen.

  Met vriendelijke groet,

  Binnenstad030.


  De Raad heeft zowel mondelinge als schriftelijke vragen gesteld.

  Hieronder de video van het mondeling vragenuur van 26 januari 2023, waarbij Yvonne Hessels van Utrecht Solidair vragen stelde over handhaving bij de nachtelijke geluidsoverlast in de Nobelstraat en het antwoord van de burgemeester:


  Er zijn ook schriftelijke vragen gesteld door een aantal partijen. Die vragen en de beantwoording staan op de site van de gemeente

  De foto is genomen in Groningen

  Wat hebben we in 2022 gedaan?

  Ook in 2022 hebben wij weer veel acties genomen voor een meer leefbare binnenstad. We hebben misschien iets minder van onszelf laten zien, maar achter de schermen is des te harder gewerkt, en het is hoog tijd om u hiervan op de hoogte te stellen!

  DOOR HET JAAR HEEN

  1. Leden van onze groep hebben regelmatig het maandelijkse Buurtdiner gekookt bij InDe3Krone. Zie het verslag van een van de diners.
  2. We hebben vele mensen geholpen met adviezen voor aandachtspunten in hun directe omgeving. Zo hebben we contact gehad met bewoners van de Oosterkade (overlast door botenverhuur), Strosteeg (bouwplannen voor een groot wooncomplex), de Springweg en omstreken (geluidsoverlast), Bemuurde Weerd (geluidsoverlast) en Nobelstraat (geluidsoverlast).
  3. We hebben diverse interviews gegeven en studenten geholpen die “stedelijke leefbaarheid” als onderwerp voor hun scriptie hebben.
  4. Vanaf de zijlijn zijn we betrokken geweest bij de oprichting van het Wijkplatform Binnenstad, maar door onduidelijke doelstelling en mensen met te verschillende verwachtingen is dit niet van de grond gekomen. De tussentijdse evaluatie geeft dat al aan
  5. Een groot deel van 2022 hebben wij gebruikt voor het formuleren van een visie over Geluid en Gezondheid. In onderzoeken van gerenommeerde onderzoeksinstituten van internationale en nationale organisaties (denk aan WHO, EU) is vastgesteld dat langdurige geluidshinder gezondheidsklachten kan opleveren. Met name herhaalde slaapverstoring in de nacht kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.
   Nachtelijke geluidsoverlast van uitgaanspubliek, zoals bijvoorbeeld in de Nobelstraat en op de Ganzenmarkt/Stadhuisplein, is dus ongezond, maar ook de op straat napratende bezoekers van een restaurant in een woonbuurt kan dat zijn als dat na bedtijd gebeurt; of van een terras als dat dan nog open is. 
   Wij zullen de komende tijd veel aandacht besteden aan de verantwoordelijkheid van de gemeente op het gebied van gezondheidsschadende geluidshinder en daar op beleids- en uitvoeringsniveau aandacht voor vragen. Dat zal niet vlot gaan, want de horeca heeft een stevige vinger in de pap in de gemeente en het besef van de ernst van het probleem lijkt ook maar zeer langzaam door te dringen bij de gemeente, maar we zien het maar net als roken: vroeger werd je ook uitgelachen als je zei dat roken ongezond was. Inmiddels is bijna iedereen daarvan overtuigd, maar de sigarettenfabrikanten stribbelen tegen want het hindert hun verdienmodel. 
  6. Om de relevantie van ons “gezondheidspunt” concreter te maken hebben we in de loop van 2022 een politiek café voorbereid dat in de eerste weken van 2023 zijn beslag kreeg.
  7. Om dezelfde reden én om de ernst van het probleem uit te tekenen ontwierpen wij een enquête over de belangrijke bronnen van geluidshinder, de ernst van de ervaren hinder en de beleving van de binnenstad als woonomgeving.
   De zeer sprekende resultaten daarvan vormde de basis voor de discussie bij het politiek café. 
  8. We hebben ons beziggehouden met het herstelplan voor de werven. Hierbij hebben we samengewerkt met verschillende (groepen van) keldereigenaren, meegewerkt aan een raadsinformatiebijeenkomst en verschillende reacties van deze groep ondersteund.
   We hebben meegewerkt aan de plannen voor de oprichting van een vereniging van Keldereigenaren en daarvoor ook ondersteuning gegeven. De Stichting heeft een financiële toezegging gedaan om dit plan levensvatbaarheid te geven.

   ACTIES IN 2022

  1. We hebben het College verzocht om een aantal projecten aangaande de openbare ruimte, in samenhang te beschouwen. De maatregelen waren in sommige gevallen tegenstrijdig met het uitgangspunt “meer ruimte voor de voetganger” en allemaal in het nadeel van de binnenstadsbewoner.
   Het ging om: 1. Uitbreiden voetgangersgebied, 2. Opnieuw vergunnen van tijdelijke terrassen en 3. Toestaan van uitstallingen.
   Helaas is daar door de raadswisseling weinig van terecht gekomen. We zijn wel betrokken geweest bij de uitwerking van de verschillende onderdelen.
  2. In februari hebben we een dringende brief geschreven aan het College om snel regels te maken voor de vestiging van de toen net overal opduikende flitsbezorgers, die veel overlast gaven in hun omgeving.
   Inmiddels heeft de gemeente deze bedrijven benoemd tot distributiebedrijven, en loopt er nu een traject van vergunningsaanvragen. De vestigingen van Flink moeten sluiten (want zij zitten op winkellocaties), Gorillas moet aan strenge voorwaarden voldoen en de vergunningsaanvraag van Getir loopt op moment van schrijven nog.
  3. We hebben een stemadvies gemaakt voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart. We hebben alle programma’s doorgenomen op passendheid bij onze Visie, en gecombineerd met stemgedrag in moties.
   Vergeleken met andere wijken was het opkomstpercentage in de binnenstad hoog.
  4. Aan het nieuwe College hebben we verzocht om het thema van “de bescherming van de woonfunctie van de binnenstad en het woon- en leefklimaat” tot een expliciet onderwerp in het te sluiten coalitieakkoord te maken.
   Dit is helaas nog onvoldoende gebeurd.
  5. De Stichting heeft een aantal rechtszaken gevoerd.
   Roost aan de singel, i.v.m. de niet afgesproken verlenging van hun vergunning in november 2021. Dat bleek een onhaalbare kaart, maar de publieke uiting van misnoegen heeft wel tot gevolg gehad dat Roost sinds november 2022 definitief weg is. Deze zaak is daarom afgesloten.
   Tiger Mama, om afspraken te maken over de openingstijden van het terras – niet zozeer voor de huidige eigenaar die niet zo laat open wil, maar wel voor toekomstige eigenaren, ter bescherming van omwonenden.
   Pand 33, dat met een nieuwe eigenaar wilde overgaan van een restaurant met sluitingstijd om 23.00 naar een restaurant met cocktailbar tot 01.00 ‘s nachts.
   In beide zaken hebben we aangevoerd dat de gemeente heeft verzuimd om na te gaan welke invloed dit heeft op het woon- en leefklimaat in de buurt en daardoor haar (grond)wettelijke plicht heeft verzuimd: te waken voor onze gezondheid. De rechtbank heeft ons in de eerste zaak geen gelijk gegeven, maar in de tweede zaak wél.
   In beide zaken is hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Het is de verwachting dat een uitspraak nog zeker een jaar op zich laat wachten. |
   Beide zaken zijn het uitvloeisel van ons besluit (al in 2021 genomen) om “gezondheid” als uitgangspunt te nemen in onze campagne om de woonfunctie van de binnenstad te beschermen. De juridische grondslag voor de twee procedures vindt u in de voetnoot.
  6. We hebben gesprekken met de gemeente gevoerd aangaande de evaluatie van de Coronaterrassen. Uiteindelijk is er een Raadsbrief uitgekomen waarin permanente uitbreiding in de binnenstad slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal worden toegestaan.
  7. We hebben voor een groot aantal geïnteresseerden een presentatie gehouden bij InDe3Krone voor de op te richten Bewonersvereniging Binnenstad. Daar hopen we in 2023 vervolg aan te geven.
  8. We zijn betrokken bij het “gebiedsprofiel Domplein” in het kader van een pilot Gebiedsprofielen. Dit volgde uit de afspraken aangaande de Omgevingsvisie.
   De verwachting is dat halverwege 2023 het eerste Gebiedsprofiel een feit is. 
  9. We hebben deelgenomen aan gesprekken over de ontwikkeling van een Nachtvisie, aangezien er behoefte is aan meer Nachtcultuur volgens de gemeente. We zijn uitgenodigd voor de presentatie van de Visie op 17 februari.
  10. We hebben gesproken met raadslid Nadia Stylianou, dat graag openbare terrassen in de stad wil gaan inrichten, omdat de stad van iedereen is. Afgesproken is dat we betrokken zullen worden bij de uitvoering.
  11. We hebben een zienswijze ingediend voor de Visie Stadswater. We zijn blij met voorgestelde maatregelen om de drukte en overlast op de grachten te beteugelen, maar constateren ook dat recreatie meer prioriteit krijgt dan biodiversiteit en verbetering van de waterkwaliteit. Die laatste twee punten mogen van ons meer aandacht krijgen.
   Wij wachten op de reactienota, deze wordt verwacht in maart 2023.
  12. We zijn ook betrokken bij nieuwe regels over uitstallingen. Dat is nu nog verboden in de binnenstad, maar u weet allemaal dat ze er toch staan, en de ondernemers willen ze graag hebben. Er is een voorstel van de gemeente, waar inspraak op mogelijk was.
   We wachten nu op het definitieve voorstel.
  13. Pas in december hadden we een eerste gesprek met de nieuwe wijkwethouder Eva Oosters, waarin we onze huidige prioriteiten (nachtrust en gezondheid, vergunningverlening, toezicht en handhaving) onder de aandacht hebben gebracht.
   We hebben afgesproken om het gesprek iedere zes maanden te herhalen.

  OP DE AGENDA VOOR 2023

  1. We hebben besloten onze burgeragendering even te parkeren. Er zijn voldoende ondertekeningen en we hebben contact gehad met de Griffie, maar we wilden eerst onze gedachten over een gezonde woonomgeving aanscherpen en daarnaast ook het nieuwe College de tijd geven om aan hun nieuwe taak te wennen. In 2023 pakken we dat weer op.
  2. Helaas hebben we door gebrek aan menskracht geen grote stappen gemaakt in ons plan om een Bewonersvereniging Binnenstad op te richten. In 2023 staat dit ook op onze agenda.
  3. En ongetwijfeld komen er veel andere zaken op ons pad!  Voetnoot:
  Een gezonde woonomgeving is een grondrecht, beschermd door de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het EVRM beschermt ook tegen inbreuken op de privacy van de eigen woning. Gezondheidsschadende geluidshinder kan ook een privacy-inbreuk zijn.

  Hoewel de gemeente in principe een grote vrijheid heeft bij de afweging van belangen, is die vrijheid beperkter naarmate het in de afweging te betrekken belang meer een grondrecht betreft. De wet bepaalt ook dat de gemeente bij al haar besluiten gezondheidsaspecten moet laten meewegen. Zodra gezondheidsschade en privacy-inbreuk aan de orde is, is de beslissingsvrijheid beperkt, moet zij een goed gemotiveerde afweging maken en is haar beslissing vol toetsbaar door de rechter. Dat laatste betekent dat uiteindelijk de rechter het laatste woord heeft bij de bepaling of de uitkomst van de afweging voldoende recht doet aan de bescherming van de grondrechten die op het spel staan.
  Simpeler gezegd zou je kunnen zeggen dat de gemeente verantwoordelijk is voor het creëren van een gezonde woonomgeving, en dus haar beleid moet afstemmen op het faciliteren van een voldoende geluidsarme woonomgeving.

  Foto van Juri Hiensch uit de collectie van Utrecht Marketing

  Verslag Politiek Café 18 jan. 2023

  Een uitgebreid inhoudelijk verslag staat op de site van de Binnenstadskrant – hieronder een overzicht van de agenda en een aantal foto’s.

  Het raakt inmiddels steeds breder bekend dat geluidsoverlast kan leiden tot gezondheidsklachten, zeker wanneer dit gaat om geluidshinder die bewoners uit de slaap houdt. Slaaptekort kan leiden tot allerlei klachten zoals stress, hart- en vaatziekten, en andere kwalen.

  Elke gemeente is verantwoordelijk voor het creëren van een gezonde woonomgeving voor haar inwoners. Dat gaat niet alleen over het voorkomen van milieuverontreiniging en het tegengaan van teveel fastfoodketens, maar ook om het voorkomen van een ongezonde geluidsbelasting.

  “Geluidsoverlast en gezondheidsschade in de binnenstad” was het thema van ons Politiek Café. We hadden een volle zaal! De avond werd geleid door Cees Grimbergen.

  Inleiding door Cees Grimbergen – volle bak! (Foto Luuk Huiskes)

  Na de inleiding was er aandacht voor bewoners die in onze enquête hadden aangegeven dat zij heel veel herrie van hun omgeving ondervinden. Deze hinder kan verdeeld worden in diverse onderdelen:

  • Vuilnisophaal, bladblazers en legen van containers op zeer vroege tijdstippen, vaak vóór 07.00 uur.
  • Laden en lossen gedurende de hele ochtend, met brullende motoren en airco’s. Dit levert trillingen op, ongezonde uitlaatgassen en veel herrie. En dat dan vrijwel elke dag.
  • Verkeer, zoals rammelende fietssloten, omvallende fietsen, wat vaak voorkomt bij uitgaansgelegenheden. Maar ook het gebruik van fietsstraten als racebaan door motoren en auto’s. Na herinrichting van de Wittevrouwenstraat/Voorstraat is “nachtelijk scheuren” een nieuwe hobby van bepaalde mensen.
  • Uitgaanspubliek, met name op de Nobelstraat alwaar regelmatig een nachtelijk geluidsniveau is dat de startbaan van Schiphol te boven gaat. Maar ook op de Mariaplaats (ten tijde van Corona), het Stadhuisplein, de Zakkendragerssteeg/Drieharingenstraat en diverse plekken aan de Oudegracht zijn lawaaiige uitgaansplekken. Maar het uitgaanspubliek zorgt ook voor pies, poep, kots en gebroken glas in zijstraten van de uitgaansgebieden.

  Diverse sprekers in de zaal. Foto’s Luuk Huiskes.

  Ted Zorn, geluidstechnicus, gaf aan wat de regels zijn voor geluid en wat hij heeft gemeten op de Nobelstraat. We kregen dat geluidsniveau ook te horen, slechts een minuut, terwijl omwonenden dit vele uren lang elke nacht voor hun kiezen krijgen. Overigens liep er een geluidsmeter mee gedurende de avond, zie de foto bovenaan.

  Ted Zorn over geluidsniveaus en geluidsmetingen (foto Ellen van Aken)

  Er waren filmpjes over de overlast op de Nobelstraat (uitgaanspubliek) en op het Stadhuisplein/Ganzenmarkt (laden en lossen).

  Peter Hustinx deelde de opzet en uitslagen van de enquête.

  Peter Hustinx bij de presentatie van de opzet en uitslagen van de enquête (Foto Luuk Huiskes)

  Het panel bestond uit Fred Claassens (Groen Links), DirkJan van Vliet (D66), Jantine Zwinkels (CDA), Maarten van Heuven (PvdD), Ruud Maas (Volt) en Christiaan Nyqvist (Stadsbelang). Helaas waren de afgevaardigden van PvdA en VVD geveld door griep.

  Het panel van politici. (Foto Ellen van Aken)
  Cees en een deel van het panel (Foto Luuk Huiskes)


  In de zaal zaten ook wijkwethouder Eva Oosters (Student & Starter), raadsleden Gert Dijkstra (EenUtrecht) en Yvonne Hessel (UtrechtSolidair), alsmede Jeanne Kroon (Koninklijke Horeca Utrecht) en enkele horecamensen, en Luc Eerden (Wijkbureau Binnenstad).

  Door alle schrijnende verhalen kreeg het panel niet zoveel spreektijd als zij en wij hadden gewenst. Maar dit was wel een goede gelegenheid om van binnenstadsbewoners te horen waar zij tegenaan lopen.

  We eindigden met een dringende oproep van onze voorzitter Egbert Wesselink aan de gemeente en de wethouder om echt iets tegen deze ernstige geluidsoverlast te doen, hetzij in vergunningsverlening (voorkomen is beter dan genezen) hetzij in handhaving of anderszins.

  Wij gaan de komende tijd meer aandacht vragen voor deze problematiek.

  Heel veel dank aan alle bewoners die hun verhaal hebben gedeeld, de panelleden en andere politici, Eva Oosters, Luc Eerden, de vertegenwoordigers van de horeca, Cees Grimbergen en iedereen die de avond heeft bezocht!

  Resultaten enquête geluidshinder

  Hoeveel mensen kunnen er niet goed slapen van geluidsoverlast op straat?

  Enige tijd geleden organiseerden wij een enquête om te leren van welke bronnen binnenstadsbewoners geluidsoverlast ervaren, en in welke mate. Daar is een bijzonder grote respons op gekomen. Blijkbaar hebben we een gevoelige snaar geraakt.

  Tijdens ons Politiek Café op woensdag 18 januari 2023 gaan we uitgebreid in op de resultaten, en ook op hoe de gemeente hierop actie gaat nemen, maar voor iedereen die het wil lezen, hieronder de resultaten. (U kunt de hele presentatie lezen door verticaal te scrollen)

  Politiek Café 18 januari

  Wij nodigen u met veel plezier uit voor ons politiek café over geluidshinder!

  Wanneer/waar?

  Datum: 18 januari 2023.

  Locatie: Marnixzaal, Domplein 4

  Tijd: 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 met koffie en thee.

  Programma

  De grotere politieke partijen uit Utrecht zijn in een panel aanwezig, de wijkwethouder Eva Oosters is er, en wij natuurlijk!
  De avond wordt geleid door Cees Grimbergen.

  • We presenteren de uitkomsten van onze enquête over geluidsoverlast die door circa 500 personen is ingevuld. 
  • We gaan in op de betekenis van geluidsoverlast op de gezondheid van mensen; welke invloed heeft geluidsoverlast op het dagelijks leven van mensen? 
  • We zullen het niet alleen over normen hebben maar ook lawaai gaan maken om deze normen te demonstreren. 

  Hamvraag daarbij is: wat wil en kan de gemeente op het gebied van geluidsoverlast doen?

  Komt u ook?

  Wij vragen u om u voor deze avond aan te melden door een mail met uw naam te sturen naar: binnenstadengeluid@gmail.com

  Tot woensdag!

  Foto: Nikita Belokhonov op Pexels

  Enquête: Geluidshinder in de binnenstad

  Vorig jaar organiseerde Binnenstad030 een goed bezocht politiek café over wonen in de binnenstad. U kunt het verslag en de foto’s hier terugzien.

  In navolging daarvan organiseren we op woensdag 18 januari 2023 een nieuw politiek café over geluidsoverlast en gezondheidsschade in de binnenstad.

  Deze enquête dient als input – doet u mee?

  Om te weten in welke mate geluidsoverlast speelt in de binnenstad hebben we een enquête gemaakt. Wij verzoeken alle binnenstadbewoners vriendelijk deze enquête in te vullen. Niet alleen de bewoners binnen de singels maar ook de bewoners van het gebied direct daar omheen, alsmede het zogenaamde ‘Zuidpoort’-gebied en uiteraard het gebied tussen Catharijnesingel en het spoor en ook het stationsgebied. Zie de plattegrond op de website van het Wijkbureau.
  Mocht u niet precies weten of u daar bij hoort: vul de enquête gerust in, wij filteren het exacte gebied uit op basis van postcode. Mocht er ook voor andere gebieden een bijzondere uitkomst zijn, dan kijken we daarna hoe we daarmee omgaan.

  U kunt de enquête invullen via onderstaande knop of QR code. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.
  Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met binnenstad030<at>gmail.com.

  Zet 18 januari 2023 alvast in uw agenda!

  We presenteren we de resultaten tijdens ons tweede politiek café. Dit vindt plaats om 20.00 uur in de Marnixzaal op Domplein 4.

  De resultaten zijn t.z.t. ook te zien op deze site, en kunnen desgewenst aan u worden opgestuurd; dit kunt u in de enquête aangeven.

  Hartelijk dank voor uw medewerking en hopelijk tot ziens op 18 januari 2023!

  Samen eten is het beste recept voor een goede buurt

  We schreven er al eerder over: wij zorgen regelmatig voor de buurtmaaltijd van buurthuis In de 3 Krone.

  Op 8 april was er een speciale kok: Sofia van voormalig restaurant Rhodos, dat een paar huizen verwijderd was van het buurthuis. Uiteraard had Sofia, samen met Liesbeth en Tim van Binnenstad030, gezorgd voor een lekkere Griekse maaltijd.

  Sofia met Griekse boerensalade
  Groentestoofschotel
  Griekse yoghurt met noten en honing en kaneel
  Gezelligheid in het buurthuis

  Meer informatie op de site van Buurthuis In de 3 Krone, waar nog veel meer te doen is!